SPROWADZANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO POLSKI

SPROWADZANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO POLSKI

Napoje alkoholowe, jak wszystkie produkty sprowadzane z zagranicy podlegają w naszym kraju przepisom regulującym obrót towarowy pomiędzy państwami UE i krajami trzecimi. Obrót ten w przypadku wyrobów spirytusowych regulują przepis zarówno, wspólnotowe (Wspólnotowy kodeks celny, Taryfa celna, oraz przepisy wynikające z Rozporządzeń Rady (WE) jak i krajowe – Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, rozporządzenia wykonawcze do niego, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku ze specyfiką towaru jakim jest napój alkoholowy, w Polsce podlega ono również kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Postępowanie tych służb reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz z przepisami wykonawczymi, oraz Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Z uwagi na przedmiot niniejszego opracowania, kluczowe jest jednak określenie przede wszystkim wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów akcyzowych, zdefiniowanego przepisami prawa podatkowego.

Wyroby akcyzowe, w tym wyroby spirytusowe na terenie UE mogą być nabywane w dwu procedurach:

  1. Nabywanie w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego
  2. Nabywanie poza procedurą zawieszonego podatku akcyzowego

W procedurze zawieszonego podatku akcyzowego wyroby akcyzowe mogą nabywać tylko przedsiębiorcy działający jako składy podatkowe oraz zarejestrowani odbiorcy.

Wyroby akcyzowe na terenie UE w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego przemieszczają się zawsze w elektronicznym systemie EMCS (Excis Movement and Control System). 

Możliwość uczestnictwa w systemie EMCS (odbierania wyrobów akcyzowych) wymaga uzyskania nr zarejestrowanego odbiorcy (zezwolenie wydawane przez US), posiadania złożonego i zarejestrowanego zabezpieczenia akcyzowego (system OZOS 2) oraz rejestracji do systemu EMCS.

W Polsce w związku z istnieniem banderol podatkowych na wyroby fermentowane oraz spirytusowe, zachodzi konieczność naklejania banderol na opakowania jednostkowe poza terenem Polski (w innych kraju wspólnotowych) lub w składzie podatkowym na terenie Polski.

Kolejne kroki wstępne, niezbędne do podjęcia działalności importerskiej będą się zatem przedstawiać następująco:

  • organizacja przedsiębiorstwa
  • rejestracja podatnika w zakresie podatku VAT
  • przygotowanie magazynu do potrzeb dystrybucji
  • zatwierdzenie magazynu przez Inspekcję Sanitarną
  • wystąpienie o wydanie zezwolenia hurtowego
  • ewentualne wystąpienie o wydanie zezwolenia detalicznego
  • rejestracja podatnika w zakresie podatku akcyzowego
  • właściwa procedura importu

Podstawa prawna: