Tag: sprzedaż

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

TAK. Pomijając kłopotliwą kwestię legalności samej sprzedaży w sklepie internetowym to wino należy traktować jak każdy inny przedmiot handlu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni.

Reklamacja wina raz jeszcze

Czy posiadając jedynie zezwolenie detaliczne można sprzedać alkohol na fakturę przedsiębiorcy, który nie ma żadnego zezwolenia?

Czy posiadając jedynie zezwolenie detaliczne można sprzedać alkohol na fakturę przedsiębiorcy, który nie ma żadnego zezwolenia?

TAK. Zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych upoważnia nas do sprzedaży alkoholu każdemu podmiotowi. Ograniczenia obejmują jednak jego nabywcę, który alkohol może skonsumować lub podarować w prezencie lecz nie może go odsprzedać.

 

 

CZY MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL PODCZAS IMPREZY MASOWEJ?

CZY MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL PODCZAS IMPREZY MASOWEJ?

TAK. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z at. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych dopuszcza sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych (z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka) zawierających jednak nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać
się nadto wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

Czy zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu może być przeniesione na inne podmioty?

NIE. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest uprawnieniem podmiotowym i jako takie, przyznane jest jedynie konkretnemu, indywidualnie oznaczonemu przedsiębiorcy, który we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w tym zakresie (wyrok NSA z 13 marca 2003 r., II SA 982/01).

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

TAK. Promocyjna sprzedaż piwa stanowi wprawdzie premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Promocje organizowane na piwo są jednak dopuszczalne, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 tejże ustawy, nie dotyczy piwa.

Czy browar może sprzedawać swoje produkty bezpośrednio podmiotowi posiadającemu zezwolenie na obrót detaliczny?

Czy browar może sprzedawać swoje produkty bezpośrednio podmiotowi posiadającemu zezwolenie na obrót detaliczny?

TAK. Jednak zgodnie z art. 9(1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w takim przypadku konieczne będzie uzyskanie przez producenta zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Bez takiego zezwolenia producent piwa swoje wyroby może sprzedawać wyłącznie odbiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?

Czy klient może złożyć reklamację zakupionego alkoholu?

TAK. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sprzedany produkt:

  1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na oznaczony umowie cel sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został wydany klientowi w stanie niezupełnym.

Sprzedawca musi taką reklamację przyjąć i odnieść się do niej w ciągu 14 dni (inaczej zostanie uznana za rozpatrzoną pozytywnie) i w zależności od żądania konsumenta jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności.

Reklamacja wina raz jeszcze