Tag: rolnik

Czy rolnik prowadzący małe gospodarstwo winiarskie musi płacić podatek VAT?

Czy rolnik prowadzący małe gospodarstwo winiarskie musi płacić podatek VAT?

TAK. Faktem jest, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Zwolnienie podmiotowe o którym mowa wyżej, nie przysługuje jednak grupie podmiotów, które wymieniono wprost w art. 113 ust. 13 ustawy. Do podmiotów takich zaliczono między innymi producentów towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym – w tym co oczywiste, producentów wina.


Świadczenie usług enoturystycznych

Czy nie będąc rolnikiem zarejestrowanym w KRUS, trzeba prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji wina?

Czy nie będąc rolnikiem zarejestrowanym w KRUS, trzeba prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji wina?

NIE. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646) wyłącza swoje stosowanie producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, produkując wino z winogron pochodzących z upraw własnych. Nie wiąże jednak tego statusu z definicją rolnika w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Czy winiarz jest rolnikiem?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

NIE. Trzeba wiedzieć, że polskie prawo nie zna jednolitego pojęcia rolnika i większość ustaw regulujących kwestie rolne definiuje „rolnika” na własne potrzeby. Nie ma zatem mowy o jednoznacznym statusie rolnika. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, definiuje jedynie „producenta”, przez które to pojęcie, rozumie osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu (art. 2 ust. 1 pkt 21).


Czy winiarz jest rolnikiem?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

NIE. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami, wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, uważa się za przychody z innych źródeł. Przychody takie opodatkowane są zatem na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (18/32%). Liniowy podatek PIT w wysokości 19% zarezerwowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w osobowych spółkach prawa handlowego.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

TAK. Sprzedaż wina nie jest działalnością rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jeśli sprzedajemy wino korzystając ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (z upraw własnych do 100hl rocznie), to uzyskane z tego tytułu przychody będą stanowiły tzw. „przychody z innych źródeł”. Kwalifikację taką wprowadza art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Wino jako produkt podlegający akcyzie będzie też obciążony podatkiem VAT.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?