Tag: reklama

Czy można reklamować piwo bezalkoholowe?

Czy można reklamować piwo bezalkoholowe?

TAK. Piwo zawierające do 0,5% obj. alkoholu nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Może być zatem swobodnie reklamowane. Nieco odmienna będzie sytuacja związana z reklamą piwa bezalkoholowego, którego nazwa (lub nazwa producenta którego) będą tożsame z napojem zawierającym alkohol. Wówczas dla reklamy piwa bezalkoholowego stosować musimy przepisy przewidziane dla reklamy piwa zawierającego alkohol.


Reklamowanie piwa raz jeszcze

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż piwa?

TAK. Promocyjna sprzedaż piwa stanowi wprawdzie premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Promocje organizowane na piwo są jednak dopuszczalne, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 tejże ustawy, nie dotyczy piwa.

Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

Czy można reklamować napoje alkoholowe w lokalu posiadającym zezwolenie na ich sprzedaż?

TAK. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakazy reklamy i promocji napojów nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

TAK. Premiowana sprzedaż napojów alkoholowych stanowi przykład zakazanej promocji napojów alkoholowych.  Promocję napojów alkoholowych w rozumieniu art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć jako publiczną degustację napojów
alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Należy jednak pamiętać, że zakaz promocji napojów alkoholowych nie dotyczy piwa.

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

TAK. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje wyjątek od zasady zakazu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku, gdy producent piwa jest jednocześnie sponsorem imprezy masowej, zawodów sportowych czy imprezy muzycznej dopuszczalne jest podanie jego nazwy, bądź użycie znaku towarowego m.in. na plakatach, czy też biletach.

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

Czy istnieją regulacje dot. reklamy piwa na plakatach i tablicach reklamowych?

TAK. Reklama taka musi zawierać informację bądź o szkodliwości spożywania alkoholu, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców” bądź też informację o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych małoletnim, o treści: „1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego. Sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem”. Informacja taka musi zajmować powierzchnię 20% nośnika reklamowego.

Reklama piwa – wymogi

Czy można organizować promocyjną sprzedaż napojów alkoholowych?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż napojów alkoholowych?

NIE. Co do zasady promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych stanowi premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą zakazanej promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wyjątek stanowi sprzedaż piwa, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 ustawy, nie dotyczy piwa.

Promocje i przeceny mogą mieć też miejsce wewnątrz lokalu posiadającego zezwolenie. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy zakazy reklamy i promocji napojów nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki. Jeśli szyld reklamowy lub inne elementy wyposażenia lokalu zawierają znak towarowy producenta piwa to nie będzie on stanowił zakazanej formy reklamy.


Zakaz reklamy alkoholu

Czy reklama alkoholu w mediach społecznościowych jest zakazana?

Czy reklama alkoholu w mediach społecznościowych jest zakazana?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki).

Reklamą alkoholu będzie każde działanie związane z publicznym rozpowszechnianiem znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych a także pu­bliczne roz­po­wszech­nianie nazw i sym­boli gra­ficz­nych przed­się­biorców pro­du­ku­ją­cych na­poje al­ko­ho­lowe, nie­róż­nią­cych się od nazw i sym­boli gra­ficz­nych na­pojów al­ko­ho­lo­wych, słu­żące po­pu­la­ry­zo­waniu znaków to­wa­ro­wych na­pojów alkoholowych (art. 2¹ ust.1 pkt 3).

Jeśli reklama lub promocja nie będzie miała charakteru jednoznacznie publicznego, tj. gdy skierowana będzie nie do ogółu odbiorców lecz zamkniętego kręgu osób, nie realizuje ona znamion czynu zabronionego.

Alkohol na facebooku