ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU POWYŻEJ 18%

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU POWYŻEJ 18%

UWAGA! Sprzedaż napojów alkoholowych bez stosownego zezwolenia, po jego cofnięciu lub wygaśnięciu jest przestępstwem!

RODZAJE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W POLSCE

Zasadniczy podział rodzajów zezwoleń, dzieli je na:

 • Zezwolenia detaliczne – pozwalające sprzedawać alkohol konsumentom
 • Zezwolenia hurtowe – na sprzedaż alkoholu podmiotom posiadającym zezwolenia detaliczne

Zezwolenia obu typów wydawane są odrębnie, w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i dzielą się kolejno na następujące kategorie:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Chcąc mieć możliwość sprzedaży wszystkich rodzajów alkoholu zarówno klientowi hurtowemu jak i konsumentom, musimy posiadać zatem minimum 6 rodzajów zezwoleń.

Zezwolenia detaliczne, mogą mieć różne warianty. W zależności od tego czy alkohol chcemy sprzedawać „na wynos” czy też polewać w miejscu sprzedaży, dzielimy znów następująco:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Odmienną formę, stanowi zezwolenie jednorazowe (wydawane wyłącznie posiadaczom stałych zezwoleń detalicznych!) wydawane na 2 dni. Pozwala ono na sprzedaż alkoholu poza miejscem na które wydano nam zezwolenie zasadnicze, np. podczas festynów czy targów.


ZEZWOLENIE DETALICZNE

Sprzedaż napojów spirytusowych bezpośredniemu konsumentowi wymaga uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 proc. poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenia takie wydawane są przez właściwą miejscowo (dla miejsca sprzedaży) gminę. Posługując się ogólnymi a przywołanymi wyżej przepisami z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powinniśmy przejść pełną ścieżkę proceduralną właściwą dla sklepów specjalistycznych, tj.

 • dostosować lokal do warunków sanitarnych niezbędnych przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej,
 • uzyskać zatwierdzenie zakładu przez Inspekcję Sanitarną (sanepid)
 • złożyć i opłacić wniosek w urzędzie lokalnej gminy
 • uzyskać pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UZYSKANIE ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może zostać złożony elektronicznie lub w formie pisemnej. Gminy wprowadzają najczęściej własne wzorce wniosku.

ZAŁĄCZNIK –  przykład wniosku o wydanie zezwolenia detalicznego

We wniosku należy określić:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia (w jednym wniosku można wystąpić zarówno o zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży)
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki numer posiada)
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • przedmiot działalności gospodarczej (PKD)
 • adres punktu sprzedaży
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych
 • dowód wniesienia opłaty

Do wniosku dołączyć trzeba także załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, urząd wzywa do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub zwrócony.


UWAGA!

Gminy mogą same określać zasady obowiązujące przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one ujęte w formie uchwał rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i publikowane najczęściej na stronach urzędów gmin. Regulowane są przede wszystkim wymagania co do lokalu, takie jak odległości od kościoła lub szkoły. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie. Gminna komisja ocenia czy lokalizacja punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną, od której zależy dalszy los wniosku.


Jeżeli wniosek jest poprawnie złożony i opłacony zaś lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia w ocenie gminnej komisji to urząd gminy wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wnioskiem – w naszym przypadku  na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa).

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będą decydować, wymienione w ustawie czynniki:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi);
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca.

Jeśli wniosek był poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Cała procedura zajmuje do miesiąca ale może zostać wydłużona przez urząd.


KOSZTY

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa), należy wnieść następującą opłatę:

 • Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wyliczmy na podstawie formuły: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia detalicznego

Załączniki:

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Zgoda właściciela budynku

Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu


HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM

Zezwolenie detaliczne, nie pozwala na bezpośrednie zaopatrywanie innych sprzedawców detalicznych, takich jak hotele, sklepy specjalistyczne, restauracje oraz dalszych, dystrybutorów hurtowych. Kluczowym dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność importerską wydaje się zatem nie zezwolenie detaliczne a hurtowe.

Sprzedaż do podmiotów pośredniczących, posiadających zezwolenie detaliczne lub hurtowe, wymaga posiadania zezwolenia hurtowego lub też pośrednictwa handlowego hurtowni posiadającej takie zezwolenie.


UZYSKANIE ZEZWOLENIA HURTOWEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem do 18% powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), należy złożyć do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18% zawartości alkoholu, należy złożyć do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

271/ Jarosław Pocztarski

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia hurtowego


UWAGA! Prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia to przestępstwo za które grozi grzywna od 10 000 do 500 000 zł.


We wniosku należy określić:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki numer posiada)
 • adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku
 • wnioskowany termin ważności zezwolenia (maksymalnie dwa lata)

Do wniosku dołączyć trzeba także załączniki:

 • wydaną przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, decyzję o zatwierdzeniu zakładu (lub decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu) – jeśli przedsiębiorca korzysta z takiego magazynu
 • dowód wniesienia opłaty

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, urząd wzywa do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub zwrócony. 

Jeżeli wniosek jest poprawnie złożony i opłacony Marszałek Województwa wydaje zezwolenie.Jeśli wniosek był poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Cała procedura zajmuje do miesiąca ale może zostać wydłużona przez urząd.

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków. Zostaną one opisane w części poświęconej zasadom handlu napojami alkoholowymi.


KOSZTY

 • w przypadku zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, limit obrotu wynosi minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców wynosi 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA HURTOWEGO

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia hurtowego

Załączniki:

dowód wniesienia opłaty


Podstawa prawna: