Od 2021 roku obowiązuje opłata za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml (tzw. podatek od małpek).

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA OPŁATY

Opłatę  za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml płacą przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na:

  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
  • wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na obrót.

Opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czyli do 300 ml, naliczane są w przypadku sprzedaży przez hurtownika takich produktów do przedsiębiorcy, który ma zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Dodatkowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Obowiązek zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia przedsiębiorcy w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zaopatrzenie oznacza realne wejście we władanie nad rzeczą, czyli przedsiębiorca prowadzący handel hurtowy ma obowiązek zapłaty w momencie wydania towaru kupującemu.


UWAGA!

Jeżeli nabywca zwrócił część lub całość zakupionych napojów alkoholowych w małych opakowaniach, należną opłatę można pomniejszyć o kwotę przypadającą na zwrócone napoje.


WNOSZENIE OPŁATY

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, mają obowiązek – w odniesieniu do każdego zezwolenia – do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, czyli do 31lipca:

  • złożyć informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
  • obliczyć i wnieść  opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby
  • Informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml trzeba przygotować w specjalnej aplikacji dostępnej na portalu Podatki.gtov.pl i podpisać podpisem kwalifikowanym.

WNIOSEK ON-LINE


Sankcje za niezłożenie informacji lub brak opłaty

W przypadku braku złożenia informacji w omawianym zakresie lub wniesienia opłaty we właściwym terminie, naczelnik urzędu skarbowego ustali w drodze decyzji dodatkową opłatę w wysokości:

2000 zł, dla zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu:

  • do 4,5% alkoholu oraz na piwo lub
  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

11 250 zł, dla zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18%.


Podstawa prawna: