CERTYFIKACJA ROCZNIKA I ODMIANY

CERTYFIKACJA ROCZNIKA I ODMIANY

Możliwość umieszczenia rocznika wina oraz nazwy odmiany (lub odmian) winorośli na etykiecie wina z winogron pozyskanych z krajowych upraw winorośli jest dozwolona wyłącznie po stosownej certyfikacji w tym zakresie. Problematykę certyfikowania rocznika i odmian obejmuje Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina.

Do krajowego porządku prawnego ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690) ustawa winiarska.


UWAGA!

Wnioskować o certyfikację można w terminie do 15 WRZEŚNIA danego roku gospodarczego, bezpośrednio w Wojewódzkie Inspektoracie (WIJHARS) właściwym ze względu na miejsce wyrobu wina.


Wniosek o certyfikację zawiera:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem wyrabiającego wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada uprawy winorośli, z której wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu – również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli;
  2. określenie miejsca wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany;
  3. informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której wyrabia się wino z określonego rocznika lub wino z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym, zawierającą wskazanie:
  4. województwa, powiatu i gminy,
  5. nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego,
  6. numeru i wielkości działek ewidencyjnych oraz wielkości powierzchni w hektarach, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, uprawy winorośli, z której będą pozyskiwane winogrona do wyrobu wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli, w danym roku gospodarczym,
  7. nazwy lub nazw odmian winorośli, w przypadku wyrobu wina z określonej odmiany winorośli.

ZAŁĄCZNIK – wniosek o certyfikację

Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest  opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Opłata stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina.

Wynosi ona:

  • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
  • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
  • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Podstawa prawna: