CERTYFIKACJA ZBIORNIKÓW POMIAROWYCH

CERTYFIKACJA ZBIORNIKÓW POMIAROWYCH

 

ZBIORNIKI POMIAROWE

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 976), przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej – podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885), wydanym na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy, prawnej kontroli metrologicznej w zakresie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej podlegają zbiorniki pomiarowe do cieczy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 tejże ustawy, prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez:

  • zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu – przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub
  • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową – przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także
  • legalizację ponowną – w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Zatwierdzenie typu jest potwierdzeniem, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania określone prawem, natomiast legalizacja stanowi zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Wymagania, którym powinny odpowiadać podlegające prawnej kontroli metrologicznej zbiorniki pomiarowe do cieczy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1094).

Przez zbiornik pomiarowy do cieczy rozumie się zbiornik pomiarowy służący do pomiaru objętości cieczy, posadowiony na stałe albo zainstalowany na stałe na pojeździe drogowym, wyposażony w urządzenie do pomiaru wysokości napełnienia oraz opcjonalnie w przelicznik lub urządzenie do pomiaru temperatury cieczy i urządzenie do pomiaru gęstości cieczy, stanowiący wraz z zainstalowanymi w nim urządzeniami jednolity układ pomiarowy.


UWAGA!

Zaleca się zakupienie zbiorników produkcyjnych, posiadających zatwierdzenie typu GUM. Znacząco upraszcza i skraca to procedurę legalizacyjną.


STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY

Obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych i wynika z art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach miar innych niż legalne jednostki miar (np. w calach lub uncjach). Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce miary ma charakter nadrzędny, w szczególności musi być wyrażane znakami nie mniejszymi niż znaki wyrażające inną jednostkę miary. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy legalnymi jednostkami miar są:

  • jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI);
  • jednostki nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), dopuszczone do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności jednostek, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638, z późn. zm.) określono:

  • legalne jednostki miar nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), które mogą być stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nazwy, definicje i oznaczenia legalnych jednostek miar,
  • przedrostki i ich oznaczenia przeznaczone do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności legalnych jednostek miar,
  • zasady pisowni oznaczeń legalnych jednostek miar – przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

W celu poprawnego zapisywania przez producentów towarów paczkowanych ilości nominalnej, opracowano Zasady stosowania oznaczeń i nazw jednostek miar, które wynikają z doświadczeń kontrolnych organów administracji miar.

ZAŁĄCZNIK – zasady pisowni jednostek

Podstawa prawna: