COROCZNE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

COROCZNE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

SPRZEDAWCY DETALICZNI

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia corocznego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Sprzedaż zaś ma dotyczyć wyłącznie sprzedaży detalicznej w punkcie sprzedaży. Do wartości tej nie wliczamy zatem napojów sprzedanych hurtowo oraz poza punktem sprzedaży na podstawie innych zezwoleń detalicznych (np. zezwoleń jednorazowych wydawanych na różnego rodzaju imprezy).

WZÓR OŚWIADCZENIA

Termin upływa 31 stycznia


DROBNI PRODUCENCI PROWADZĄCY SPRZEDAŻ HURTOWĄ BEZ ZEZWOLENIA HURTOWEGO

Od dwóch lat mamy jednak dość pozytywną sytuację prawną, która dotyczy drobnych producentów wina oraz wybranych producentów fermentowanych napojów winiarskich. Mogą oni prowadzić sprzedaż hurtową (czyli do dalszej odsprzedaży), nie posiadając zezwolenia hurtowego. 

Producent taki jest jednak obowiązany do składania corocznego zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia detaliczne (nie interesuje nas tu sprzedaż do innych hurtowni ani sprzedaż detaliczna). 

Zawiadomienie składa się na piśmie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem, podając:

  • imię i nazwisko lub firmę
  • siedzibę i adres oraz adres do doręczeń
    numer NIP albo numer PESEL
  • informację o ilości wyprodukowanych napojów alkoholowych, które zostały zbyte
    w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.

Termin upływa 31 stycznia