MIEJSCE PROWADZENIA SKŁADU PODATKOWEGO

MIEJSCE PROWADZENIA SKŁADU PODATKOWEGO

Miejsce produkcyjnego składu podatkowego musi spełniać szereg wymogów związanych zarówno z samym składem jak też prowadzeniem określonego rodzaju działalności produkcyjnej w zakresie między innymi:

 • Prawa budowlanego
 • Prawa pracy
 • Bezpieczeństwa żywności (Państwowa Inspekcja Sanitarna lub Weterynaryjna)
 • Jakości żywności (Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
 • Ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Wymogów działalności regulowanej (KOWR, Minister Rolnictwa)

Lokalizacja zakładu w którym organizowany będzie skład podatkowy, jego stan lub wielkość pomieszczeń, w których ma być prowadzony skład podatkowy oraz ich wyposażenie powinny umożliwiać sprawowanie kontroli nad znajdującymi się tam wyrobami akcyzowymi.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lokal składu podatkowego powinien:

 • być wydzielony od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia;
 • zostać oznaczony poprzez umieszczenie tablicy zawierającej napis „Skład podatkowy”, a także imię, nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy;
 • powinien posiadać zabezpieczenia techniczne lub elektroniczne gwarantujące nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;
 • posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie składu podatkowego, takiego jak np. zbiorniki produkcyjne, magazynowe, wagi, mieszalniki, nalewaki itd. (niezbędne do dokonania kontroli).

UWAGA!

Urządzenia wykorzystywane w ramach składu podatkowego powinny posiadać odpowiednie dokumenty legalizacyjne (np. z urzędów miar).


W składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane razem z innymi wyrobami, w tym wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy lub z zapłaconą już akcyzą.  Wyroby takie muszą być jedna magazynowane oddzielnie a miejsca magazynowania wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy musi zostać wskazane w odpowiedniej ewidencji.

Przed  wystąpieniem z wnioskiem  o  udzielenie  zezwolenia  na prowadzenie  składu  podatkowego, powinniśmy oczywiście  posiadać  tytuł  prawny  do  nieruchomości na terenie której będzie organizowany skład podatkowy – prawo własności, umowę  najmu, umowę dzierżawy.

Dokument potwierdzający prawo do lokalu będzie stanowił załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.