ODPRAWA CELNA

ODPRAWA CELNA

Do dokonania zgłoszenia celnego w Polsce oprócz dokumentów dostarczanych z kraju eksportu są wymagane dodatkowe dokumenty  potwierdzające jakość oraz zgodność z wymogami sanitarnymi wyrobu.

  1. Protokół kontroli WIJHARS,
  2. Świadectwo Sanitarne.

Dokumenty te mogą zostać wystawione na granicy polski (w porcie morskim lub jeżeli produkt przekracza granicę „na kołach”) lub w miejscu zgłoszenia celnego.

Do Inspekcji Jakości Handlowej należy przesłać tzw. „zgłoszenie do kontroli” – załącznik nr 7. Inspektor na podstawie przedstawionych dokumentów – VI-1, certyfikat analizy – oraz oględzin towaru wystawia protokół kontroli przesyłki. Kontrola może się wiązać z pobraniem próbek w celu przeprowadzenia analizy. W takim przypadku protokół na partię produktu, z której została pobrana próbka jest wystawiany dopiero po przeprowadzeniu analizy. Na pozostałą część przesyłki protokół kontroli może zostać wystawiony niezwłocznie. Inspektor z WIJHARS potwierdza równie na odwrocie  dokumenty VI-1.

Protokół kontroli WIJHARS jest wymagane jeżeli ogólna wielkość przesyłki przekracza 10 hl.

Jeżeli protokół kontroli WIJHARS nie jest wymagany (ogólna ilość produktu w przesyłce mniejsza niż 10 hl.) dokumenty VI-1 są przedstawiane do odprawy celnej do Urzędu Celno-Skarbowego w celu potwierdzenia wykorzystania.

Świadectwo Sanitarne jest wystawiane na podstawie wniosku o wystawienie świadectwa składanego przez osobę upoważnioną (importer, agencja celna, przewoźnik) – załącznik nr 8. 

Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa sanitarnego są :

  • faktura handlowa,
  • packing lis,
  • list przewozowy,
  • certyfikaty analityczne,
  • dokumenty VI-1 

Inspektor Sanepidu ma również możliwość przeprowadzenia oględzin oraz pobrania próbek przed wystawienie Świadectw Sanitarnego.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK – zgłoszenie do kontroli

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o wystawienie świadectwa sanitarnego

Podstawa prawna: