OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU

OGRANICZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Sprawa legalności funkcjonowania internetowych sklepów z alkoholem nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi. Kontrowersje związane z handlem alkoholem za pośrednictwem sklepów internetowych wynikają z braku jasnych reguł postępowania. Przepisy prawa polskiego nie zakazują bowiem wprost handlu alkoholem przez Internet a jedynie nie przewidują takiej formy w obowiązującym stanie prawnym. Zasadniczy problem wynika z konieczności uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu o którym mowa w niniejszym opracowaniu. Jak już podniesiono, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być bowiem prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez władze gminu, właściwej ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Największym problemem jest fakt, że przepis ten nakazuje składającemu wniosek, określić dokładny adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Organ wydaje zezwolenie dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Idąc dalej, przepisy wymieniają w zamkniętym katalogu miejsca, w których sprzedaż alkoholu może się odbywać za wspomnianą wyżej zgodą właściwych organów gminy i z błogosławieństwem świętej prohibicji. Są to jedynie:

  • sklepy branżowe,
  • wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 metrów kwadratowych,
  • pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Zdaniem sądów administracyjnych, nie jest możliwa sprzedaż napojów alkoholowych w innych miejscach niż te wyżej wskazane, punkty sprzedaży wymienione w zamkniętym katalogu ustawowym. Sądy podnoszą także, że intencją ustawodawcy było ograniczenie spożycia alkoholu a zatem nie jest możliwa wykładnia rozszerzająca omawianych tu przepisów w sposób, który ułatwiłby dostęp do napojów z procentami.

NSA wypowiedział się w tej sprawie zdecydowanie i zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy na skutek złożenia zamówienia przez Internet, sprzedający dostarcza alkohol do miejsca wskazanego przez kupującego i tam następuje wydanie nabywcy rzeczy, to w tym właśnie miejscu dochodzi do sprzedaży (do sprzedaży może dojść w dowolnym miejscu wskazanym przez nabywcę). Tak określone miejsce wydania alkoholu nie jest zatem miejscem, w którym prowadzony jest sklep dysponujący zezwoleniem na sprzedaż alkoholu.

Należy przyjąć, iż mimo braku przepisów zakazujących przedmiotowej formy działalności gospodarczej, jej legalność jest wątpliwa a przynajmniej ryzykowna w obecnej chwili. Jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić sprzedaż przez Internet, powinien bezwzględnie podjąć kroki optymalizujące ryzyko tego typu przedsięwzięcia.

Podstawa prawna: