REJESTRACJA WINNICY W KOWR

REJESTRACJA WINNICY W KOWR

Nowe przepisy winiarskie z 2021 roku, podzieliły winiarzy na plantatorów winorośli oraz producentów wina (oczywiście można łączyć te role w jednej osobowości).

Powstał też zupełnie nowy rejestr – Ewidencja winnic – prowadzona przez Dyrektora Generalnego KOWR, dla rejestracji upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do ewidencji winnic wpisuje się wyłącznie uprawy winorośli położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 akapicie drugim rozporządzenia nr 1308/2013, tj.:

Każdy plantator, który posiada tytuł prawny do gruntu rolnego, na którym prowadzona jest uprawa winorośli wchodząca w skład winnicy, może ubiegać się o wpis uprawy do ewidencji winnic.

Aby uzyskać wpis, plantator winorośli jest zobowiązany złożyć Wniosek o wpis do ewidencji winnic, udostępniony na stronie internetowej KOWR:


ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do ewidencji


Wpis winnicy do ewidencji ma charakter jednorazowy.

Wniosek o wpis do ewidencji winnic zawiera:

 1. imię i nazwisko lub firmę plantatora winorośli;
 2. siedzibę i adres oraz adres do doręczeń plantatora winorośli;
 3. numer NIP, o ile plantator winorośli taki numer posiada, albo numer PESEL tego plantatora;
 4. adres winnicy i jej nazwę, jeżeli została nadana;
 5. wskazanie miejsca położenia uprawy winorośli wchodzącej w skład winnicy, w tym:
  1. województwo, powiat i gminę,
  2. nazwę oraz numer obrębu ewidencyjnego,
  3. numer działki ewidencyjnej, z podaniem:
   1. całkowitej powierzchni prowadzonej uprawy winorośli obliczanej jako obwód zewnętrzny winorośli z dodaniem bufora, którego szerokość odpowiada połowie odległości między rzędami,
   2. powierzchni uprawy każdej odmiany winorośli uprawianej na tej działce, z podaniem nazw odmian winorośli lub ich synonimów;
 6. informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych niż określone w pkt 5;
 7. oświadczenie plantatora winorośli, że w dniu złożenia tego wniosku posiada tytuł prawny do gruntu, na którym jest prowadzona uprawa winorośli.

Dokonanie wpisu uprawy winorośli do ewidencji winnic Dyrektor Generalny KOWR potwierdza, wydając plantatorowi winorośli zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu, w terminie 14 dni od jego dokonania, które jednocześnie nadaje plantatorowi tzw. numer identyfikacyjny plantatora winorośli.

Wniosek w formie tradycyjnej składamy na formularzach w centrali KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa) lub elektronicznie.

Warunkiem uzyskania wpisu jest złożenie oświadczeń potwierdzających, że:

 • nie jest się karanym za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów
 • posiada się tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu winogronowego

Wszystkie wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi mogą zostać:

 • złożone bezpośrednio w KOWR,
 • przekazane pocztą tradycyjną,
 • przekazane pocztą elektroniczną lub złożone na informatycznym nośniku danych – o ile zawierają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach ustawy o podpisie elektronicznym i zawierają dane w ustalonym formacie, zawarte w formularzach opublikowanych na stronach KOWR
 • złożone za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych KOWR (PUE)
 • za pomocą platformy eRolnik

WPIS DO EWIDENCJI KOWR – KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do ewidencji


Podstawa prawna: