Tag: media społecznościowe

Czy reklama alkoholu na facebooku jest zabroniona?

Czy reklama alkoholu na facebooku jest zabroniona?

NIE. Zakazana jest jedynie reklama i promocja napojów alkoholowych, która ma charakter publiczny, tj. skierowana jest do nieograniczonej liczby odbiorców. Treści reklamowe na facebooku wyświetlane są wyłącznie użytkownikom, którzy są zarejestrowani w serwisie i w nim zalogowani a zatem znani z imienia i nazwiska. Warto jednak ograniczyć wykorzystanie odpłatnych form reklamy jak także wykorzystać dostarczaną przez facebooka, możliwość ograniczenia wieku odbiorców.


Alkohol na facebooku

Czy reklama alkoholu w mediach społecznościowych jest zakazana?

Czy reklama alkoholu w mediach społecznościowych jest zakazana?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki).

Reklamą alkoholu będzie każde działanie związane z publicznym rozpowszechnianiem znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych a także pu­bliczne roz­po­wszech­nianie nazw i sym­boli gra­ficz­nych przed­się­biorców pro­du­ku­ją­cych na­poje al­ko­ho­lowe, nie­róż­nią­cych się od nazw i sym­boli gra­ficz­nych na­pojów al­ko­ho­lo­wych, słu­żące po­pu­la­ry­zo­waniu znaków to­wa­ro­wych na­pojów alkoholowych (art. 2¹ ust.1 pkt 3).

Jeśli reklama lub promocja nie będzie miała charakteru jednoznacznie publicznego, tj. gdy skierowana będzie nie do ogółu odbiorców lecz zamkniętego kręgu osób, nie realizuje ona znamion czynu zabronionego.

Alkohol na facebooku