Tag: minister rolnictwa

Czy wzbogacanie moszczu gronowego jest zawsze dozwolone?

Czy wzbogacanie moszczu gronowego jest zawsze dozwolone?

NIE. Wzbogacanie moszczu jest jedną z tzw. dopuszczalnych praktyk enologicznych, które wymienione zostały w załączniku nr VIII do ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 i zgodnie z definicją, stanowi proces polegający na uzupełnieniu naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina… poprzez (między innymi) dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego. 

Obowiązuje jednak kilka zasad:

  • wzbogacanie jest możliwe jedynie gdy gdy Minister Rolnictwa wyrazi na to zgodę gdy warunki klimatyczne panujące w danym roku, stworzyły taką konieczność
  • zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu nie może przekroczyć 3%
  • wzbogacanie nie może zwiększyć całkowitej objętościowej zawartości alkoholu o więcej niż 11,5% (lub za zgodą Ministra Rolnictwa – 12% dla win czerwonych)
  • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania należy składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina

Słodki problem