Tag: WIJHARS

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

TAK. Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest  opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Nie są to jednak wygórowane kwoty:

Wynoszą one:

 • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
 • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
 • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Inspektorzy naliczą także opłatę związaną z dojazdem do winnicy:

 • 8,40 zł – za odległość do 10 km
 • 21,00 zł – za odległość 10-50 km
 • 63,00 zł – za odległość 50-100 km
 • 104,00 zł – za odległość 100-150 km
 • 146,00 zł – za odległość 150-200 km
 • 167,00 zł – za odległość powyżej 200 km

REJESTRACJA WINNICY #4 – CERTYFIKACJA

Czy wzbogacanie moszczu gronowego jest zawsze dozwolone?

Czy wzbogacanie moszczu gronowego jest zawsze dozwolone?

NIE. Wzbogacanie moszczu jest jedną z tzw. dopuszczalnych praktyk enologicznych, które wymienione zostały w załączniku nr VIII do ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 i zgodnie z definicją, stanowi proces polegający na uzupełnieniu naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina… poprzez (między innymi) dodanie sacharozy, zagęszczonego moszczu gronowego lub rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego. 

Obowiązuje jednak kilka zasad:

 • wzbogacanie jest możliwe jedynie gdy gdy Minister Rolnictwa wyrazi na to zgodę gdy warunki klimatyczne panujące w danym roku, stworzyły taką konieczność
 • zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu nie może przekroczyć 3%
 • wzbogacanie nie może zwiększyć całkowitej objętościowej zawartości alkoholu o więcej niż 11,5% (lub za zgodą Ministra Rolnictwa – 12% dla win czerwonych)
 • zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania należy składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina

Słodki problem