Tag: winiarz

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

Czy trzeba być rolnikiem by móc produkować wino?

NIE. Trzeba wiedzieć, że polskie prawo nie zna jednolitego pojęcia rolnika i większość ustaw regulujących kwestie rolne definiuje „rolnika” na własne potrzeby. Nie ma zatem mowy o jednoznacznym statusie rolnika. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, definiuje jedynie „producenta”, przez które to pojęcie, rozumie osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu (art. 2 ust. 1 pkt 21).


Czy winiarz jest rolnikiem?

Czy producent wina musi płacić podatek od nieruchomości za pomieszczenia winiarni?

Czy producent wina musi płacić podatek od nieruchomości za pomieszczenia winiarni?

TAK. Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych są zwolnione z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, mogą jednak służyć wyłącznie prowadzeniu działalności rolniczej (art. 7 ust.1 pkt 4 lit. b).

Działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb (art. 1a ust. 1 pkt 6).

Działalność prowadzona przez winiarza nie staniwu działalności rolniczej w rozumieniu zapisów przedmiotowej ustawy o podatkach lokalnych.


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U 1991 Nr 9 poz. 31)


Winiarnia a podatek od nieruchomości