Tag: wykaz składników

Czy kod QR może być na osobnej naklejce?

Czy kod QR może być na osobnej naklejce?

TAK, ale należy pamiętać, iż etykiety nie mogą być łatwo usuwalne, tak aby nie ograniczać dostępu konsu­menta do obowiązkowych informacji na temat żywności”.

Ponadto dostarczanie za pomocą środków elektronicznych szczegółowych informacji istotnych dla wykazu składni­ków i informacji o wartości odżywczej nie zwalnia z obowiązku przedstawiania istotnych informacji zgodnie z przepi­sami UE, niezależnie od tego, czy kod QR byłby naklejką, czy też nie. W szczególności należy zapewnić, aby  informacje istotne dla wykazu składników i informacji o wartości odżywczej, które są obowiązkowymi danymi szczegółowymi były umieszczane w tym samym polu widzenia, co pozostałe obowiązkowe dane szczegółowe oraz były jednocześnie czytelne w takim samym stopniu bez konieczności odwraca­nia pojemnika, miały formę nieusuwalnych znaków oraz były wyraźnie wyodrębnione z otaczającego je tekstu lub obrazów graficznych.


Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

Czy na etykiecie napojów alkoholowych musi być podawany skład?

NIE. Napoje o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowo zwolnione są z ogólnej zasady, nakazującej wymienienie składników produktu spożywczego, wynikającej z przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Nie oznacza to oczywiście, że producent napojów alkoholowych nie może umieścić wykazu składników. Jeśli producent zdecyduje się na ten krok musi jednak pamiętać o przestrzeganiu wszystkich, związanych z tym obowiązków. Przede wszystkim producent musi pamiętać o obowiązku informowania o zawartości alergenów.

Podkreślać czy nie?