Tag: zakaz spożywania

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

TAK. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 14 ust. 2b).


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – co się zmieniło w 2018?