WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL (WINO)

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL (WINO)

Przed wystąpieniem z pierwszym wnioskiem o wydanie banderol należy złożyć do Ministerstwa Finansów Wstępne zapotrzebowanie określające ilość banderol jako przewidujemy odebrać w kolejnym roku kalendarzowym. Wstępne zapotrzebowanie na kolejny rok zgłaszamy każdorocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października.

Wniosek składany jest elektronicznie w systemie PUESC

Przedsiębiorca występuje do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie banderol podatkowych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane par. 8 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2017, poz. 2283), to jest:

 • zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;
 • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;
 • kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;
 • kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;
 • kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podczas składania kolejnych wniosków nie ma potrzeby składania powyższych załączników, o ile właściwy naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne.

Wniosek składany jest elektronicznie w systemie PUESC

Aktualnie nie ma też obowiązku załączenia do wniosku zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami wydanego przez Urząd Skarbowy, ale złożenie takiego wniosku przyspiesza procedurę odbioru banderol.

Wraz z wystąpieniem o wydanie banderol podatkowych należy pokryć koszty wytworzenia banderol oraz wnieść kwotę stanowiącej wartość samych banderol podatkowych.

Koszty wytworzenia:

0,00 PLN – symbol formularza „POZDOCH” , identyfikacja zobowiązania „KOSZTY WYTWORZENIA”

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych:

0,00 PLN – symbol formularza „WNIBAN” , identyfikacja zobowiązania „ZAPŁATA ZA BANDEROLE” 

Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych (załącznik nr. 8)

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych

Wpłaty powyższe należy dokonać z odpowiednimi opisami na odpowiednie konta właściwego Urzędu Skarbowego.

Sposób naklejania banderol

KROK PO KROKU

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA BANDEROLE

Wniosek składany jest elektronicznie w systemie PUESC

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE BANDEROL

Wniosek składany jest elektronicznie w systemie PUESC

Załączniki:

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Kopię odpisu z KRS lub CEiIDG

Kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR)

Kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną

Kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych

Kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Opłatę za banderole oraz ich wytworzenie


NIETYPOWE OPAKOWANIE

Nakładanie banderol na opakowania inne niż butelki 

Nakładanie banderol na jednostkowe opakowania nietypowe wymaga uprzedniej decyzji organu podatkowego (art. 121 ustawy o podatku akcyzowym). Decyzja wydawana jest przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie wniosku podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy i odnosi się do konkretnego typu opakowania jednostkowego stosowanego przez podatnika. Decyzja określa w szczególności rodzaj, nazwę i pochodzenie wyrobu akcyzowego, zawartość i rodzaj opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego, szczegółowy sposób naniesienia znaków akcyzy oraz czas, na jaki wydano decyzję.

Wniosek o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych powinien zawierać:

 • oznaczenie organu
 • oznaczenie podatnika
 • rodzaj banderol (podatkowe/legalizacyjne)
 • wskazanie rodzaju wyrobu akcyzowego (rodzaj, nazwa, kraj pochodzenia)
 • opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego (rodzaj opakowania, pojemność, zawartość, opis otwarcia lub miejsca przeznaczonego do otwarcia opakowania)
 • opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego (położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego w stosunku do elementów tego opakowania)
 • szkic opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z propozycją naniesienia banderoli