WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW       

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW       

  

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


UWAGA!

Osoba, która bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa wyroby winiarskie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku wyrobów winiarskich znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadkach określonych powyżej, sąd orzeka także przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy.


WYMOGI FORMALNE

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich z wyłączeniem producenta rzemieślnika, musi spełnić następujące wymagania:

 • opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:
  • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badańjakości tych wyrobów,
  • metod przeprowadzania badań jakości,
  • sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości

ZAŁĄCZNIK – wzór systemu kontroli wewnętrznej

 • posiada plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
 • wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

– właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności.


WYJĄTKI DLA RZEMIEŚLNIKA

Przedsiębiorca, który wyrabia w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu:

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub krzewów owocowych, może wyrobić nie więcej niż 1000 hektolitrów wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz posiada tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;

2) miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż 1000 hektolitrów miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru.

W ramach limitu fermentowane napoje winiarskie będą mogły zostać również wyrobione z nabytych owoców i miodu, jeżeli surowce te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.

Przedsiębiorca taki musi spełnić uproszczone wymagania formalne. Opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:

 • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów
  • metod przeprowadzania badań jakości
  • sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości
 • zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich
 • wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Należy nadto pamiętać, iż przedsiębiorca, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, tylko wówczas jeżeli:

 1. posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana ta działalność (własność, najem, dzierżawa, itp.)
 2. nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
  • osobą prawną – której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
  • spółką jawną – której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów a w przypadku wspólników będących osobą prawną – żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa
  • spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną – której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów
 3. nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek (wraz z załącznikami) odpowiadający wymogom ustawowym, bezpośrednio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub też za pośrednictwem urzędu gminy, wskazując Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Termin odpowiedzi:

7 dni

Koszt wpisu do rejestru

616 zł

Przed złożeniem wniosku należy jednak spełnić określone przepisami wymogi oraz zebrać dokumentację stanowiącą załączniki do wniosku.

Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

 • imię i nazwisko (firmę) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
 • numery rejestrowe:
  • Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile producent taki numer posiada)
  • NIP
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie rodzaju działalności gospodarczej spośród następujących:
  • wyrób wyrobów winiarskich, w tym rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich, lub
  • rozlew wyrobów winiarskich wyrobionych przez innego przedsiębiorcę
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2

WYJĄTEK DLA RZEMIEŚLNIKA

Producent rzemieślnik, spełniający wymagania, które nakreślono powyżej, składa wniosek który zawiera:

 • imię i nazwisko (firmę) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
 • numery rejestrowe:
  • Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile producent taki numer posiada)
  • NIP
 • wskazanie, które kategorie fermentowanych napojów winiarskich spośród wymienionych w art. 9 ust. 1 będą objęte działalnością gospodarczą, którą będzie wykonywał ten przedsiębiorca (cydr, cydr jakościowy, perry, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe, miód pitny jakościowy, wino owocowe jakościowe).
 • wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • oświadczenie, że ten przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
  • spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
  • posiada tytuł prawny do gruntu rolnego – w przypadku wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry
  • prowadzi pasiekę – w przypadku wyrobu miodu pitnego jakościowego

WERYFIKACJA WNIOSKU

Wniosek po złożeniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie poddany weryfikacji materialno-prawnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada przede wszystkim czy nie zachodzą przesłanki, w których odmawia się przedsiębiorcy wpisu do rejestru, tj. gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, w których:
  • przedsiębiorca złożył oświadczenie, o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  • organ stwierdził rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Jeśli wniosek przejdzie powyższą weryfikację materialno-prawną, poddany zostanie jeszcze weryfikacji formalnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada czy wniosek jest prawidłowy, tj. zawiera wszystkie, niezbędne załączniki oraz spełnia wszystkie określone wyżej wymagania. W razie wykrycia braków w tym zakresie wezwie producenta do ich uzupełnienia, wyznaczając termin. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.


WPIS DO REJESTRU

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru (albo od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku).

Wpisowi do jawnego rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich podlegają następujące dane przedsiębiorcy:

 1. Imię i nazwisko (firma) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
 2. Numery rejestrowe:
  1. Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile producent taki numer posiada)
  1. REGON (o ile producent taki numer posiada)
  1. NIP
 3. Określenie rodzaju działalności
 4. Miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu lub decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


KROK PO KROKU

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PRZETWÓRNI

 • system kontroli wewnętrznej

ZAŁĄCZNIK – wzór systemu kontroli wewnętrznej

 • plan zakładu
 • osoba odpowiedzialna

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

 • zaświadczenie wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
 • zaświadczenie wydane przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 • zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do rejestru producentów dla rzemieślników (dotyczy przedsiębiorcy wyrabiającego fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hl rocznie)

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do rejestru producentów  (dotyczy przedsiębiorcy innego niż przedsiębiorca wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki)

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjne załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gruntu rolnego lub pasieki (w formularzu)
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości           wyrobów winiarskich (w formularzu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej (616 zł)