WPIS I ZATWIERDZENIE ZAKŁADU (SANEPID)

WPIS I ZATWIERDZENIE ZAKŁADU (SANEPID)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I WPIS DO REJESTRU

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawiera:

 1. imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
 3. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 4. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAŁĄCZNIK – wniosek o zatwierdzenie zakładu


DOKUMENTYU POTRZEBNE DO ODBIORU ZAKŁADU

 • wyniki badań wody
 • umowy najmu lokalu
 • umowa na wywóz śmieci
 • protokół z odbioru wentylacji
 • orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników

KONTROLA ZAKŁADU

Po weryfikacji formalnej wniosku o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urząd przeprowadzi kontrolę w samym zakładzie.


UWAGA!

Od 7 marca 2022 roku nie wymaga się zatwierdzenia od przedsiębiorców określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (producentów wyrobów winiarskich określonych wyżej). Mali producenci produkujący wskazane wyroby winiarskie z upraw własnych, będą mogli rozpocząć działalność po uzyskaniu wyłącznie wpisu zakładu do rejestru (bez zatwierdzenia).


KROK PO KROKU

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE I WPIS ZAKŁADU

ZAŁĄCZNIK – wniosek o zatwierdzenie zakładu

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis zakładu (bez zatwierdzenia)

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Podczas odbioru zakładu potrzebować będziemy:

 • wyniki badań wody
 • umowy najmu lokalu
 • umowa na wywóz śmieci
 • protokół z odbioru wentylacji
 • orzeczenia lekarskie dla zatrudnionych pracowników

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225)