WYDANIE ZEZWOLENIA

WYDANIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego otrzymujemy po zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych w wyniku urzędowego sprawdzenia.

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane na czas:

  • nieoznaczony
  • oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeśli:

  • nie spełniamy warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia
  • w okresie ostatnich 3 lat zostało nam cofnięte podobne lub  jakiekolwiek inne zezwolenie akcyzowe, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych
  • otrzymaliśmy decyzję o zakazie działalności regulowanej
  • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego (np. może powodować uszczuplenia podatkowe lub ułatwiać nielegalną działalność)
  • nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia