ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ

UWAGA!

Sprzedaż napojów alkoholowych bez stosownego zezwolenia, po jego cofnięciu lub wygaśnięciu jest przestępstwem! Art. 43 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości… Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.


RODZAJE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W POLSCE

Zasadniczy podział rodzajów zezwoleń, dzieli je na:

 • Zezwolenia detaliczne – pozwalające sprzedawać alkohol konsumentom
 • Zezwolenia hurtowe – na sprzedaż alkoholu podmiotom posiadającym zezwolenia detaliczne

Zezwolenia obu typów wydawane są odrębnie, w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i dzielą się kolejno na następujące kategorie:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenia detaliczne, mogą mieć różne warianty. W zależności od tego czy alkohol chcemy sprzedawać „na wynos” czy też polewać w miejscu sprzedaży, dzielimy znów następująco:

 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
 • na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Odmienną formę, stanowi zezwolenie jednorazowe (wydawane wyłącznie posiadaczom stałych zezwoleń detalicznych!) wydawane na 2 dni. Pozwala ono na sprzedaż alkoholu poza miejscem na które wydano nam zezwolenie zasadnicze, np. podczas festynów czy targów.


ZEZWOLENIE DETALICZNE

Dla sprzedaży detalicznej, wymagane jest posiadanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów zawierających od 4,5% do 18% obj. alkoholu (niebędących piwem). Zezwolenia takie wydawane są przez właściwą miejscowo (dla miejsca sprzedaży) gminę. Posługując się ogólnymi a przywołanymi wyżej przepisami z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powinniśmy przejść pełną ścieżkę proceduralną właściwą dla sklepów specjalistycznych, tj.

 • dostosować lokal do warunków sanitarnych niezbędnych przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej (należy uwzględnić pomieszczenia przeznaczone na sprzedaż naszych produktów konsumentom już podczas wstępnego projektowania zakładu produkcyjnego)
 • uzyskać zatwierdzenie zakładu przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (sanepid)
 • złożyć i opłacić wniosek w urzędzie lokalnej gminy
 • uzyskać pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UZYSKANIE ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może zostać złożony elektronicznie lub w formie pisemnej.

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia detalicznego


We wniosku należy określić:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia (w jednym wniosku można wystąpić zarówno o zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży)
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki numer posiada)
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • przedmiot działalności gospodarczej (PKD)
 • adres punktu sprzedaży
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych
 • dowód wniesienia opłaty

Do wniosku dołączyć trzeba także załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, urząd wzywa do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub zwrócony.


UWAGA!

Gminy mogą same określać zasady obowiązujące przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one ujęte w formie uchwał rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i publikowane najczęściej na stronach urzędów gmin. Regulowane są przede wszystkim wymagania co do lokalu, takie jak odległości od kościoła lub szkoły. Dodatkowo rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie. Gminna komisja ocenia czy lokalizacja punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną, od której zależy dalszy los wniosku.


Jeżeli wniosek jest poprawnie złożony i opłacony zaś lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia w ocenie gminnej komisji to urząd gminy wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wnioskiem.

Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będą decydować, wymienione w ustawie czynniki:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi);
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca.

Jeśli wniosek był poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Cała procedura zajmuje do miesiąca ale może zostać wydłużona przez urząd.

KOSZTY

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa), należy wnieść następującą opłatę:

 • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA DETALICZNEGO

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia detalicznego

Załączniki:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • Zgoda właściciela budynku
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

HURTOWY HANDEL WYROBAMI WINIARSKIMI

Zezwolenie detaliczne, nie pozwala na bezpośrednie zaopatrywanie innych sprzedawców detalicznych, takich jak hotele, sklepy specjalistyczne, restauracje oraz dalszych, dystrybutorów hurtowych. Kluczowym dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność importerską wydaje się zatem nie zezwolenie detaliczne a hurtowe.

Sprzedaż do podmiotów pośredniczących, posiadających zezwolenie detaliczne lub hurtowe, wymaga posiadania zezwolenia hurtowego lub też pośrednictwa handlowego hurtowni posiadającej takie zezwolenie.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA HURTOWEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18% zawartości alkoholu, należy złożyć do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia hurtowego

We wniosku należy określić:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile przedsiębiorca taki numer posiada)
 • miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • wnioskowany termin ważności zezwolenia (maksymalnie dwa lata)
 • wnioskowany limit sprzedaży

Do wniosku dołączyć trzeba także załączniki:

 • wydaną przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, decyzję o zatwierdzeniu zakładu (lub decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu)
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych
 • dowód wniesienia opłaty
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane)
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane)
 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku takiego zaświadczenia opinię o możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu)

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, urząd wzywa do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub zwrócony.

Jeżeli wniosek jest poprawnie złożony i opłacony Marszałek Województwa wydaje zezwolenie.Jeśli wniosek był poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Cała procedura zajmuje do miesiąca ale może zostać wydłużona przez urząd.


KOSZTY

Jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy albo jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła miliona złotych, koszty wydania zezwolenia to 4 000 zł.

Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła milion złotych, należy zapłacić 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

Sprzedaż wyrobów winiarskich bezpośrednio odbiorcom hurtowym nie wymaga posiadania własnego zezwolenia hurtowego.


UWAGA!

Od 7 marca 2022, do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie będzie obowiązany przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich

– który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie detaliczne.


KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA HURTOWEGO

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia hurtowego

Załączniki:

 • decyzję o zatwierdzeniu zakładu z Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych
 • dowód wniesienia opłaty
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: