Czy wino ma minimalny, wymagany poziom kwasowości?

Czy wino ma minimalny, wymagany poziom kwasowości?

TAK.

Wino posiada minimalną całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż 3,5 grama na litr lub 46,6 miliekwiwalenta na litr.

Podstawa prawna:

Część II załącznika VII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007

Komentarze są wyłączone