DECYZJA ŚRODOWISKOWA

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

UWAGA!

Producenci wina, fermentowanych napojów winiarskich, browary o wydajności mniejszej niż 50 000 hl na rok oraz gorzelnie o wydajności mniejszej niż 100 hl na rok nie mają obowiązku uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Działania związane z realizacją zakładu produkującego wyroby spirytusowe wiążą się z koniecznością przygotowania pomieszczeń samej przetwórni a zatem budową lub adaptacją posiadanego czy też najmowanego budynku. Zgodnie z przepisami wszystkie obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych powinny spełniać wymagania wynikające z rozlicznych przepisów dotyczących między innymi kwestii ochrony środowiska. Niektóre decyzje administracyjne o które staramy się w trakcie dostosowania budynków przetwórni, wymagają jako załącznika tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

O decyzję taką musimy się postarać przez uzyskaniem:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 • decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli przedsiębiorca stara się o wydanie, którejś z powyższych decyzji, przed ich otrzymaniem będzie musiał uzyskać także, przywołaną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Najczęstszą sytuacją powodującą taką konieczność jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę (gdy budujemy naszą przetwórnię) oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (gdy adoptujemy stary lokal).


UWAGA!

Przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.


Oczywiście, nie wszystkie obszary działalności wymagają uzyskiwania takiej decyzji i nie dla wszystkich obszarów działalności proces ten wygląda tak samo. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, przedsięwzięcia inwestycyjne, dzielą się na mogące:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się między innymi – gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz zakłady wytwarzające napoje alkoholowe.

Producent wyrobów spirytusowych, jest zatem zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed realizacją planowanego przedsięwzięcia – tj. w toku uzyskiwania wyżej wymienionych decyzji administracyjnych.

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Szczególna procedurą, związaną niekiedy z procesem wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest ocena oddziaływania na środowisko, która przeprowadzana jest obowiązkowo jedynie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących jedynie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko– jak produkcja wyrobów spirytusowych – obowiązku takiego nie ma. Urząd może jednak podjąć decyzję o konieczności sporządzenia takiej opinii. Jej przeprowadzenie wiąże się z koniecznością sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


UWAGA!

W przypadku zaistnienia konieczności sporządzenia takiego raportu, rekomenduje się zlecenie jego wykonania osobie posiadającej stosowne doświadczenie.


Pełna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to postępowanie obejmujące:

 • weryfikację sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (konsultacje z sąsiadami).

WNIOSEK I WYMAGANA DOKUMENTACJA

Decyzja środowiskowa wydawana jest na podstawie wniosku inwestora realizującego przedsięwzięcie. Organem właściwym w sprawie wydania takiej decyzji dla producenta wyrobów spirytusowych jest właściwy miejscowo (dla przetwórni) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Chcąc uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, składamy w tej sprawie opłacony, urzędowy wniosek wraz z załącznikami wymaganymi w przepisach.


ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej


W przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie wpłynąć na środowisko (jak ma miejsce w naszym przypadku), dokumentem na podstawie którego wydawana będzie decyzja, będzie najczęściej Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podstawowy dokument, na podstawie którego organ dokona ustaleń w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub jego zakresu. Od tego zaś będzie zależało czy będziemy musieli sporządzać, związany z oceną oddziaływania na środowisko, znacznie bardziej kłopotliwy raport.

Karta powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, takie jak dane o:

 1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 3. rodzaju technologii,
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Załączniki

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy również dołączyć załączniki pozwalające organowi na zapoznanie się z okolicznościami sprawy. Do najważniejszych z nich należy poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Mapę ewidencyjną można uzyskać w odpowiednim miejscowo urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (starostwo powiatowe).

Ponadto do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy załączyć wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Dokument taki można uzyskać w odpowiednim urzędzie prowadzącym ewidencję gruntów i budynków.

Kartę Informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. pendrive lub płyta CD).


UWAGA!

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest jedynie po stwierdzeniu przez urząd zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli plan taki został uchwalony). 


WERYFIKACJA WNIOSKU

Jeśli wniosek ma braki (brak dokumentów, podpisów lub opłaty skarbowej) urząd wezwie do ich usunięcia w terminie 7dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku podanym terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania. Brakujące dokumenty należy do tego samego urzędu, w którym składano wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po złożeniu wniosku urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Urząd ustali, kto może zostać uznany za stronę postępowania. Stroną, oprócz wnioskodawcy, mogą być bowiem podmioty, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Urząd przeprowadzi też ocenę merytoryczną wniosku pod kątem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Urząd zadecyduje też, czy dokona oceny oddziaływania na środowisko. Przed podjęciem decyzji urząd zwróci się do innych organów o zaopiniowanie wniosku. Mają one 14 dni na wydanie opinii. Urząd powinien wydać postanowienie w tej sprawie w ciągu 30 dni – licząc od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko urząd określi zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


UWAGA!

Urząd zawsze zarządzi przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdy:

 • jego realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania
 • z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

WYDANIE DECYZJI

W przypadku, gdy nie urząd nie przeprowadził oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Urząd może też określić dodatkowe warunki lub wymagania, które spełnić inwestor realizujący przedsięwzięcie. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowić będzie załącznik do decyzji.


PODSUMOWANIE PROCEDURY

Miejsce złożenia dokumentów:

Właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Termin odpowiedzi:

7 dni

Koszty wniosku:

205 zł


DECYZJA ŚRODOWISKOWA – KROK PO KROKU

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjne załączniki:

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

mapa ewidencyjna

wypis z ewidencji gruntów

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej


UWAGA! Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację takiej inwestycji.


Podstawa prawna: