PACZKOWANIE TOWARÓW

PACZKOWANIE TOWARÓW

Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161) podlegają producenci (zarówno przedsiębiorcy, jak i rolnicy oraz osoby fizyczne) wytwarzający towary paczkowane.

TOWAR PACZKOWANY

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy, to produkt umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l, nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o towarach paczkowanych, paczkowanie to umieszczenie odmierzonej dawki porcji produktu w opakowaniu jednostkowym w celu wprowadzenia go do obrotu jako towaru paczkowanego.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ww. ustawy, przedsiębiorca (paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie) ma obowiązek zgłaszania dyrektorowi okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania, fakt rozpoczęcia paczkowania produktów.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

  • firmę zgłaszającego,
  • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres zgłaszającego,
  • firmę paczkującego na zlecenie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest zlecający paczkowanie, lub firmę zlecającego paczkowanie i jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres, gdy zgłaszającym jest paczkujący na zlecenie,
  • miejsce paczkowania,
  • określenie rodzaju paczkowanego produktu ze względu na jego konsystencję,
  • informację, czy paczkujący lub zlecający paczkowanie oznacza towary paczkowane wprowadzane do obrotu znakiem „e”, na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK – zgłoszenie paczkującego

Podstawa prawna: