SYSTEM ZAWIESZONEGO POBORU AKCYZY

SYSTEM ZAWIESZONEGO POBORU AKCYZY

Napoje zawierające więcej niż 1,2% obj. alkoholu, stają się z mocy prawa wyrobami akcyzowymi. Ich produkcja związana jest przez to z szeregiem obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych. Są to wymagania związane z nadzorem nad produkcją akcyzową, ewidencjonowaniem produktu, naniesieniem banderol oraz ostatecznie z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.


AKTUALNE STAWKI AKCYZY


Odczuwalna wysokość akcyzy jest kwestią względną, uzależnioną przede wszystkim od rodzaju produktu oraz jego parametrów (w przypadku piwa i napojów spirytusowych). Uciążliwość takich obciążeń zależy w głównej mierze od ilość produktu oraz czasu jego leżakowania w zakładzie produkcyjnym. W przypadku produkcji nieleżakowanych piw o niskim ekstrakcie i o szybkiej zbywalności, możliwość zapłaty akcyzy z góry nie jest, tak wielkim kłopotem jak w przypadku mocnych piw leżakowanych miesiącami w beczkach. Największe obciążenie stanowi jednak leżakowanie obciążonych wyjątkowo wysoką stawką akcyzy, alkoholi mocnych (jak whisky).
Ekonomiczna opłacalność takiego przedsięwzięcia, gdy moment zapłaty wysokiego podatku wyprzedza o miesiące lub nawet lata, moment sprzedaży i zwrotu kosztów, byłby zatem nie do przyjęcia dla sporej części producentów. Rozwiązaniem tego problemu jest jednak możliwość zawieszenia poboru akcyzy do czasu gdy produkt jest gotowy i zdolny do szybkiej sprzedaży.


PROCEDURA ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY
Procedura zawieszenia poboru akcyzy stanowi procedurę dzięki której z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe – jeśli tylko są spełnione warunki określone w przepisach. Inaczej mówić, jest to procedura, która pozwala odroczyć moment zapłaty akcyzy do czasy wyprowadzania danej partii produktów akcyzowych ze składu podatkowego.
Procedura ta stosowana jest przy produkcji, magazynowaniu, przeładowywaniu oraz przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, podczas stosowania której nie powstaje zobowiązanie podatkowe – pomimo powstania obowiązku podatkowego (w praktyce oznacza to odroczenie zapłaty podatku akcyzowego).

Procedura zawieszenia poboru akcyzy może być stosowana wyłącznie przez:
• podmiot prowadzący skład podatkowy,
• podmiot będący zarejestrowanym odbiorcą,
• podmiot będący zarejestrowanym wysyłającym.


ISTOTNE POJĘCIA


podmiot prowadzący skład podatkowy – podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego


system – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu e-AD. W Systemie przesyła się również m.in. raport odbioru i raport wywozu, unieważnienie e-AD, komunikat zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia,


e-AD – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

dokument zastępujący e-AD – dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny i który zawiera takie same dane jak e-AD.

znaki akcyzy – znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających
obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

• podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
• legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży