STAWKI AKCYZY

STAWKI AKCYZY

PIWO

Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

Stawka akcyzy na piwo wynosiła 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Nowa stawka akcyzy na piwo wynosi 12,04 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Przy czym podwyżka akcyzy będzie wprowadzana etapami:

 • 2022 r. – 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • 2023 r. – 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • 2024 r. – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • 2025 r. – 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • 2026 r. – 11,47 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;

WINO

Podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
Stawka akcyzy na wino wynosiła dotąd 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Nowa stawka akcyzy na wino to już 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Podwyżka akcyzy będzie wprowadzana w następujący sposób:

 • 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

PROMOCJA:

Stawka akcyzy na wino wyprodukowane przez małego producenta wina wynosi 50% stawki akcyzy.

Przez małego producenta wina rozumie się producenta wina, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wina, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wina, nie produkuje wina na podstawie licencji uzyskanych od innych
przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wina w roku winiarskim nie przekracza 1000 hektolitrów. W większości przypadków definicja ta obejmie zatem polskich, małych winiarzy.

Dla rodzących się w Polsce kooperacji warto zauważyć, że w przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów wina współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji wina w roku winiarskim nie przekracza 1000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent wina.

Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której podatnik rozlewający wino nie uwzględnia ilości rozlanego wina wytworzonego przez innych producentów, przemieszczonego od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wino to po rozlaniu zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem wytwarzającym wino w tej procedurze.


NAPOJE FERMENTOWANE 

Aktualne stawki akcyzy na napoje fermentowane (cydry, perry, miody pitne, wina owocowe…) wynoszą:

Dla cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości – 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Na pozostałe napoje fermentowane – 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Po 1 stycznia stawka na pozostałe napoje fermentowane wynosić będzie 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Przy czym faktycznie będzie to:

 • 2022 r. – 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2023 r. – 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

PROMOCJA:

Stawka akcyzy na napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych wynosi 50% stawki akcyzy.

Przez małego producenta napojów fermentowanych rozumie się w tym przypadku producenta tych napojów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów napojów fermentowanych, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją napojów fermentowanych, nie produkuje napojów fermentowanych na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji tych napojów w roku kalendarzowym nie przekracza 1000 hektolitrów.

W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów napojów fermentowanych współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji napojów fermentowanych w roku kalendarzowym nie przekracza 1000 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent napojów fermentowanych.

Warunkiem zastosowania stawki jest jednak:

 • otrzymanie napoju fermentowanego w wyniku fermentacji owoców, jagód, warzyw, roztworu miodu w wodzie lub świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z owoców, jagód lub warzyw;
 • brak dodatku innego napoju alkoholowego, poza alkoholem dodawanym do rozcieńczenia lub rozpuszczenia środków aromatyzujących w ściśle niezbędnych dawkach tak, by zawartość alkoholu nie wzrosła o więcej niż 1,2% objętości, a dodanie takich środków aromatyzujących nie zmieniło znacząco charakteru
  produktu oryginalnego;
 • udział soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, w przeliczeniu na moszcz jabłkowy, lub moszczu jabłkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z jabłek, ilość jabłek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
 • udział soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, w przeliczeniu na moszcz gruszkowy, lub moszczu gruszkowego, w nastawie na napój fermentowany, nie mniejszy niż 80% objętościowych, a w przypadku przygotowania nastawu z gruszek, ilość gruszek nie mniejsza niż 5 kg na litr wody;
 • udział świeżego lub zagęszczonego soku otrzymanego z jagód, warzyw lub owoców innych niż jabłka lub gruszki, w przeliczeniu na sok odtworzony, w nastawie na  napój fermentowany, nie mniejszy niż 40% objętościowych.

Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa powyżej – podatnik rozlewający napoje fermentowane nie uwzględnia ilości rozlanych napojów fermentowanych wytworzonych przez innych producentów, przemieszczonych od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli napoje fermentowane po rozlaniu zostaną przemieszczone między podmiotem dokonującym ich rozlewu i podmiotem wytwarzającym napoje fermentowane w tej procedurze.


WYROBY POŚREDNIE 

Podstawą opodatkowania wyrobów pośrednich (np. wina likierowe) jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.

Obecna stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Nowa stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosić będzie już 490,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

 • 2022 r. – 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2023 r. – 404,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2024 r. – 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2025 r. – 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,
 • 2026 r. – 467,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

PROMOCJA:

Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich wynosi 50% stawki akcyzy.

Stawka ma zastosowanie do wyrobów pośrednich zawierających w swoim składzie co najmniej 75% objętościowych wina lub napoju fermentowanego.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do podatników, którzy wyłącznie rozlewają wyroby pośrednie wytworzone
przez innych producentów.

Przez małego producenta wyrobów pośrednich rozumie się producenta tych wyrobów, który jest prawnie i ekonomicznie niezależny od innych producentów wyrobów pośrednich, posiada miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją wyrobów pośrednich, nie produkuje wyrobów pośrednich na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców i wielkość jego produkcji wyrobów pośrednich w roku kalendarzowym nie przekracza 250 hektolitrów.

W przypadku gdy dwóch lub więcej małych producentów wyrobów pośrednich współpracuje ze sobą na podstawie pisemnej umowy, a łączna wielkość ich produkcji wyrobów pośrednich w roku kalendarzowym nie przekracza 250 hektolitrów, są oni traktowani jako jeden mały producent wyrobów pośrednich.

Przy obliczaniu wielkości produkcji, o której mowa w ust. 7 i 8, podatnik rozlewający wyroby pośrednie nie uwzględnia ilości rozlanych wyrobów pośrednich wytworzonych przez innych producentów, przemieszczonych od tych producentów do podmiotu rozlewającego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wyroby pośrednie po rozlaniu zostaną przemieszczone między podmiotem dokonującym ich rozlewu i podmiotem wytwarzającym wyroby pośrednie w tej procedurze.”


ALKOHOL ETYLOWY I NAPOJE SPIRYTUSOWE 

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi obecnie 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Po zmianie stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosić będzie 8811,00 zł od 1 hektolitr alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

I tu stawka będzie zwiększana stopniowo:

 • 2022 r. – 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • 2023 r. – 7248,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • 2024 r. – 7610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • 2025 r. – 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • 2026 r. – 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie wynosi 50% stawki akcyzy, o której mowa w ust. 4, z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej.

 • gorzelnia musi należeć do producenta owoców
 • gorzelnia musi produkować rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego
 • alkohol ten musi powstać z owoców
 • owoce te muszą być dostarczane przez innych producentów owoców
 • owoce muszą pochodzić nadto z ich upraw własnych lub upraw osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie
 • stawkę możemy zastosować maksymalnie do 30 litrów 100% alkoholu
 • alkohol ten musi skonsumować sam producent lub osoba z nim mieszkająca z którą się wspólnie utrzymuje