WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


UWAGA!

Osoba, która bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku wyrobów spirytusowych znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadkach określonych powyżej, sąd orzeka także przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy.


WYMOGI FORMALNE

Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:

 1. posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana taka działalność;

(własność nie jest konieczna, tytuł taki stanowić może także najem, dzierżawa lub użyczenie)

 • niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest nadto obowiązany:

 1. wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
 2. częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
 3. metody badań jakościowych,
 4. sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym

ZAŁĄCZNIK – system kontroli wewnętrznej

 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych,
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
  • stanowisk pracy;
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej


Przedsiębiorca zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych wymagań
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane na wniosek tego przedsiębiorcy przez:

1) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
2) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska


– właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.


Wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Wniosek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska


UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek odpowiadający wymogom ustawowym, bezpośrednio do Dyrektora Generalnego KOWR.

Warunki uzyskania wpisu/zmiany wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu
napojów spirytusowych

Przed złożeniem wniosku należy spełnić określone przepisami wymogi oraz zebrać dokumentację stanowiącą załączniki do wniosku.

WNIOSEK o wpis do rejestru zawiera:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
 5. wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 6. oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku:
  • przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia:
   • o braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
   • o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną,
   • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych,
  • przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  • wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o wpis do rejestru producentów

Ostatnim wymaganym elementem załączanym obligatoryjnie do wniosku jest POTWIERDZENIE WNIESIENIA OPŁATY


WERYFIKACJA WNIOSKU

Nasz wniosek po złożeniu do KOWR, będzie poddany weryfikacji materialno-prawnej. Dyrektor Generalny KOWR bada przede wszystkim czy nie zachodzą przesłanki, w których odmawia się przedsiębiorcy wpisu do rejestru, tj. gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, w których:
  • przedsiębiorca złożył oświadczenie, o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  • organ stwierdził rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Jeśli wniosek przejdzie powyższą weryfikację materialno-prawną, poddany zostanie jeszcze weryfikacji formalnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada czy wniosek jest prawidłowy, tj. zawiera wszystkie, niezbędne załączniki oraz spełnia wszystkie określone wyżej wymagania. W razie wykrycia braków w tym zakresie wezwie producenta do ich uzupełnienia, wyznaczając termin. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.


WPIS DO REJESTRU

KOWR dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru (albo od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku).

Wpisowi do jawnego rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych podlegają następujące dane przedsiębiorcy:

 1. Imię i nazwisko (firma) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
 2. Numery rejestrowe:
  • Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile producent taki numer posiada)
  • REGON (o ile producent taki numer posiada)
  • NIP
 3. Określenie rodzaju działalności, która będzie wykonywana (wyrób napojów spirytusowych)
 4. Miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 5. Datę dokonania wpisu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.


PODSUMOWANIE

Miejsce złożenia dokumentów:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

http://www.kowr.gov.p

Termin odpowiedzi:

7 dni

Koszty wpisu do rejestru:

Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
– wyrobu napojów spirytusowych – 11 610 złotych
– rozlewu napojów spirytusowych – 11 610 złotych


WYJĄTEK DLA RZEMIEŚLNIKA!

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu wynosi 1 005 złotych.


KROK PO KROKU

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PRZETWÓRNI

system kontroli wewnętrznej

ZAŁĄCZNIK – system kontroli wewnętrznej

plan zakładu

osoba odpowiedzialna

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do rejestru producentów

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjne załączniki:

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej


Podstawa prawna