OBOWIĄZKI PŁATNIKA AKCYZY

OBOWIĄZKI PŁATNIKA AKCYZY

Co do zasady, produkcja wyrobów akcyzowych, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem – produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Do zasadniczych obowiązków płatnika podatku akcyzowego należy obowiązek:

  • składania w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy
  • obliczania i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy

Co niezwykle istotne dla producentów, podstawą opodatkowania wyrobów winiarskich jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.


AKTUALNE STAWKI AKCYZY

DOKUMENTACJA AKCYZOWA PRODUCENTA


Producent, musi też przed rozpoczęciem działalności złożyć do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce produkcji wniosek o urzędowe sprawdzenie. Służy to weryfikacji, czy pomieszczenia gdzie będzie odbywała się produkcja, spełniają wymogi określone przepisami.

Dodatkowym obowiązkiem producenta jest oczywiście oznaczanie gotowych produktów znakami akcyzy czyli banderolami. W tym celu musi zatwierdzić ewidencję banderol, zgłosić wstępne zapotrzebowanie na takie znaki i wystąpić o wydanie banderol.


Podstawa prawna: