URZĘDOWE SPRAWDZENIE

URZĘDOWE SPRAWDZENIE

Urzędowe sprawdzenie polega na ustaleniu, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Podstawą prawną dla przedmiotowej procedury jest stosunkowo nowa ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgłoszenie oraz dokumentację dotyczącą naszej działalności zobowiązani jesteśmy zgłosić w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, mając na uwadze, że na odpowiedź możemy czekać nawet 3 miesiące

W omawianej procedurze nie obowiązują urzędowe formularze zgłoszenia. Mamy jednak określone, ustawowe wytyczne, których spełnienie jest konieczne aby nasze zgłoszenie odniosło skutek.

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o urzędowe sprawdzenie

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne podmiotu, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • adres siedziby lub zamieszkania podmiotu kontrolowanego
 • dane kontaktowe podmiotu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej
 • określenie rodzaju działalności podlegającej kontroli
 • określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli

Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, które stanowić powinny załączniki do naszego zgłoszenia są:

 • plan miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych (wystarczy rysunek pomieszczeń przeznaczonych do produkcji, wraz z wykazem które pomieszczenia, lub ich części stanowić będą miejsce przerobu, fermentownię, magazyn produktu gotowego, itp.)
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej (w praktyce agenda do wymienionego wyżej szkicu sytuacyjnego, zawierająca oznaczenia naszych pomieszczeń oraz przyrządów, takich jak zbiorniki leżakowe)
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych (legalizacji poświęcony będzie kolejny rozdział)
 • skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego (czyli opis procesu produkcji wina w naszej winiarni)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzona działalność (dokument potwierdzający własność, umowa najmu, dzierżawy, itp.).
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (wystarczy potwierdzenie z rejestru, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie jest potrzebne na tym etapie – mamy prawo leżakować swoje produkty przez kilka lat – co powinno zostać ujęte w opisie procesu technologicznego – a co oddala możliwość sprzedaży a wraz z nią konieczność uzyskiwania zezwoleń)
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą

ZAŁĄCZNIK – wykaz osób upoważnionych


CO PODLEGA URZĘDOWEMU SPRAWDZENIU?

W toku urzędowego sprawdzenia w pomieszczeniach przetwórni, dokonuje się sprawdzenia:

 • zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym.
  • prawidłowości oznaczenia, w sposób trwały i w widocznym miejscu:
   • pomieszczeń – odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,
   • urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych – numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów – również napisami określającymi ich zakres użytkowania.
  • wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.
  • sposobu i formy prowadzenia dokumentacji, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów.

AKTA WERYFIKACYJNE

Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności podlegającej kontroli, stanowią akta weryfikacyjne. W przypadku gdy nie są zapewnione warunki i środki o których tu mowa, naczelnik urzędu celno-skarbowego wyznacza termin do ich spełnienia, a po jego upływie przeprowadza powtórne urzędowe sprawdzenie. Dopiero w wypadku niepowodzenia powtórnej kontroli wydaje decyzję odmowną.


KROK PO KROKU

WNIOSEK O URZĘDOWE SPRAWDZENIE

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o urzędowe sprawdzenie

Załączniki:

 • plan miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych
 • wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych
 • wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych
 • skrócony opis procesu technologicznego
 • dokument potwierdzający tytuł prawny
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych
 • wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą

ZAŁĄCZNIK – wykaz osób upoważnionych


Podstawa prawna: