ZGŁOSZENIE ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY

ZGŁOSZENIE ZAREJESTROWANEGO ODBIORCY

Z wnioskiem o rejestrację podatnika dla potrzeb sprowadzania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego podatku akcyzowego jako zarejestrowany odbiorca, może wystąpić przedsiębiorca:

 • posiadający dowolny rodzaj zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stosowny do dalszych planów biznesowych)
 • będący zarejestrowany jako płatnik akcyzy
 • posiadająca miejsce przeznaczone do odbioru wyrobów akcyzowych.

Miejsce do odbioru wyrobów akcyzowych nie musi być tożsame z miejscem służącym do sprzedaży wyrobów alkoholowych.  Miejsce powinno zapewniać nienaruszalność przyjmowanych wyrobów akcyzowych, brak dostępu osób niepowołanych do wyrobów  akcyzowych oraz możliwość przeprowadzenia kontroli przez Urząd Administracji Skarbowej. 

Z powodu możliwości różnej interpretacji przepisu dotyczącego miejsca przeznaczonego do odbioru wyrobu akcyzowych różne Izby Administracji Skarbowej stosują różne wymagania w stosunku do miejsca. Najczęściej miejsce takie może być tylko wydzielone z większej części stanowiącej własność wnioskodawcy (np. magazyn) przez np. namalowanie linii na posadzce i właściwe oznakowanie miejsca (np. Izba Mazowiecka, Małopolska).  W niektórych przypadkach urzędnicy wymagają oddzielnych pomieszczeń z możliwością zamknięcia i nałożenia zamknięć urzędowych (Izba Śląska, Bydgoska). Nie ma do tego podstawy prawnej i jest to tylko interpretacja poszczególnych Urzędników.

Przedsiębiorca występuje do właściwego Naczelnika  Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

We wniosku oprócz danych dotyczących zarówno przedsiębiorstwa jak i miejsca odbioru wyrobów akcyzowych należy wskazać na rodzaj wyrobów, które będą odbierane przez zarejestrowanego odbiorcę

ZAŁĄCZNIK – wzór oświadczenia o zawartości alkoholu

Przedsiębiorca ubiegający się o rejestracje jako zarejestrowany odbiorca jest zobowiązany również do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczenie to może być składane w różnych formach opisanych w pkt. 9 ppkt. b wniosku.  Najczęściej w przypadku małych (do kilku, kilkunastu tysięcy złotych) kwot zabezpieczenie jest składane w formie wpłaty gotówkowej na konto US.

Inne formy zabezpieczeń wskazane w przepisach to:

– gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

– czek potwierdzony,

– weksel własny, 

– inny dokument mający wartość płatniczą,

– hipoteka na nieruchomości.

W podpunkcie „c” pkt. 9 wniosku należy wskazać wartość zabezpieczenia.

Wartość to powinna zostać wyliczona na podstawie szacunkowych ilości wyrobów akcyzowych, które Przedsiębiorca zamierza sprowadzać w skali 1 miesiąca.

Stawki dla poszczególnych wyrobów akcyzowych

Wartość składanego zabezpieczenia musi wynikać z szacowane ilości wyrobów akcyzowych z tabeli w polu 7 wniosku.

Urząd Skarbowy w trakcie prowadzonej działalności zarejestrowanego odbiorcy,  jeżeli wartość złożonego zabezpieczenia nie odpowiada wartości wpłacanego podatku akcyzowego w skali jednego miesiąca może wezwać zarejestrowanego odbiorcę do dopłaty zabezpieczenia.  

Należy mieć świadomość, że zabezpieczenie przy przyjmowaniu poszczególnych dostaw jest automatycznie obciążane należnym podatkiem akcyzowych. W związku z tym wartość złożonego zabezpieczenie musi zawsze pokrywać wartość podatku akcyzowego dla sprowadzanego w danej dostawie. Jeżeli wartość podatku akcyzowego w danej dostawie przekracza złożone (lub aktualnie „wolne”) zabezpieczenie to dostawa nie zostanie przez system przyjęta.

W składanym wniosku w pkt. 9 ppkt. a deklarujemy również rodzaj zabezpieczenia akcyzowego. Może to być zabezpieczenie generalne (najczęściej) lub ryczałtowe.

Zabezpieczenie ryczałtowe ( 30% wymaganego zabezpieczenia) może zostać złożone tylko po dodatkowej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dotyczy Przedsiębiorców, którzy działają już przez dłuższy okres, mają „dobrą” historie finansową działalności itd. W trakcie prowadzenia działalności zarejestrowanego odbiorcy można w każdej chwili wystąpić o przyjęcie zabezpieczenia ryczałtowego – podniesienie zabezpieczenia lub częściowy zwrot złożonej gwarancji.

Należy wnioskować o wydanie zezwolenia na czas nieoznaczony (pkt. 8). Niektóre US przy pierwszym wniosku wydają zezwolenia na czas oznaczony (3 lata). Nie wynika to z żadnych określonych przepisów, a jest stosowane „w celu sprawdzenia”.


Do wniosku wymagane następujące załączniki :

 1. Plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – może być np. załącznik do umowy najmu pomieszczenia magazynowego,  inny dostępny plan pomieszczenia lub specjalnie wykonany  plan. Na rysunku powinno być zaznaczone miejsce(pomieszczenie) przeznaczone do odbioru wyrobów akcyzowych z podaniem wymiarów i usytuowania. Plan powinien posiadać opis – adres obiektu, powierzchnię, ciągi komunikacyjne, umiejscowienie drzwi, okien itd.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania przez wnioskodawcę z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych –  tytuł własności, umowa najmu, umowa obsługi ze wskazanym miejscem itd. W dokumencie musi być jednoznacznie wskazany adres i tytuł do dysponowania. Jeżeli tytuł wynika z aktu własności to powinno się przedstawić wypis z KW.

Dokument powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem. Można to zrobić notarialnie,  podczas składania wniosku lub przedstawiając urzędnikowi, który będzie „sprawę” załatwiał.

 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem VAT – potwierdzony za zgodność z oryginałem jak wyżej,
 • Zaświadczenie z właściwego dla wnioskodawcy oddziału ZUS o niezaleganiu z zapłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – oryginał,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – oryginał,
 • Dokumenty, wymagane na podstawie odrębnych przepisów związanych z działalnością wykonywanych przez wnioskodawcę jako zarejestrowany odbiorca. Należy przedstawić  zezwolenie na sprzedaż alkoholu obejmujące wyroby, na które sprowadzanie wnioskujemy. – potwierdzony za zgodność z oryginałem, jak wyżej,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej -w kwocie 82,00 PLN wpłacanej na konto właściwy Urząd Gminy/Miasta. Tytuł wpłaty –„pozwolenie – zarejestrowany odbiorca”.

W związku z tym, że wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie wynikające z przepisów o kontrolach przeprowadzanych przez urząd  celno –skarbowy do wniosku należy załączyć również dodatkowe wymagane dokumenty tzn.:

 1. Wykaz wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych – najczęściej obejmuje się jednym dokumentem opisującym miejsce przeznaczone do odbioru wyrobów akcyzowych, ze wskazaniem jego powierzchni, usytuowania w stosunku do wejścia do obiektu (pomieszczenia) itd.  zawierający również wyposażenie służące do kontroli (np. biurko, regały, wózek paletowy itd.).
 • Opis sposobu przyjmowania wyrobów akcyzowych – sposób rozładunku towaru ze środka przewozowego, przetransportowania do miejsca przeznaczonego do odbioru wyrobów akcyzowych, sposób zapewnienia nienaruszalności (w przypadku kontroli urzędowej), sposób kontroli (przeliczenia).
 • Instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej przyjmowania wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego. W instrukcji należy wskazać w jaki sposób prowadzone są wymagane ewidencje (dostaw, banderol). Jeżeli są to ewidencje elektroniczne to należy wskazać na jakim programie komputerowym są prowadzone i dołączyć instrukcje obsługi programu lub wskazać link pod jakim znajduje się odpowiednia instrukcja. Należy wskazać miejsce przechowywania ewidencji  (jeżeli nie jest to miejsce odbioru wyrobów akcyzowych).
 • Wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętych kontrolą celo-skarbową – w wykazie powinny znaleźć się osoby upoważnione do uczestnictwa w ewentualnej kontroli urzędowej. Niektóre urzędy celno-skarbowe  wymagają w wykazie więcej niż jednej osoby upoważnionej. Wynika to tylko z użytej w przepisach liczby mnogiej „osób odpowiedzialnych”.

Wszystkie powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji wnioskodawcy podpisującą wniosek lub inną upoważnioną do reprezentacji  w sprawie wniosku.


Jeżeli Przedsiębiorca działa przez pełnomocnika to do wniosku powinien być dołączone pełnomocnictwo ogólne do reprezentacji podmiotu PPO-1 lub szczególne dla tego wniosku  PPS-1 z potwierdzeniem opłaty skarbowej 17,00 PLN wpłaconej na właściwy Urząd Gminy/Miasta. 

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien być złożony z kompletem załączników na dziennik podawczy właściwego Urzędu Skarbowego. Brak kompletu załączników może spowodować wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia.


KONTROLA MIEJSCA

Po złożeniu wniosku Urząd Skarbowy przekazuje informacje o konieczności przeprowadzenia kontroli miejsca do właściwego Urzędu Celno-Skarbowego. Kontrola jest przeprowadzana przez urzędnika po wcześniejszym umówieniu terminu. Przy umawianiu terminu kontroli należy upewnić się, co do sposobu wyznaczenia miejsca.

 Podczas kontroli w miejscu przeznaczonym do odbioru wyrobów akcyzowych nie powinny się znajdować żadne towary. Miejsce powinno być w sposób czytelny i trwały wyznaczone (odgrodzone) i opisane – „Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych”, nazwa firmy, adres miejsca, nr zarejestrowanego odbiorcy (do uzupełnienia).

Podczas kontroli sporządzany jest urzędowy protokół kontroli zawierający wszystkie konieczne dane. Protokół po sporządzeniu powinien zostać podpisany przez urzędnika i kontrolowanego.

Z kontroli przeprowadzanej przez Urząd celno-skarbowy powstają tzw. „akta weryfikacyjne”. Akta weryfikacyjne powstają w dwu egzemplarzach   – jeden dla urzędu celno-skarbowego, drugi dla kontrolowanego. Egzemplarz kontrolowanego powinien być w przyszłości przechowywany w miejscu przeznaczonym do odbioru wyrobów akcyzowych.


Złożenie zabezpieczenia akcyzowego w formie gotówki

Po przeprowadzeniu kontroli miejsca, sporządzeniu akt weryfikacyjnych i wydaniu decyzji o zatwierdzeniu miejsca przeznaczonego do odbioru wyrobów akcyzowych  urząd celno-skarbowy przekazuje stosowane dokumenty do urzędu skarbowego. W toku postępowania Urząd Skarbowy wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W niektórych urzędach można przyspieszyć  procedurę wpłacając depozyt bez wezwania. Jeżeli zabezpieczenie składane jest w formie depozytu gotówkowego wpłatę należy dokonać w kasie dowolnego urzędu skarbowego (powinno być wcześniej wezwanie US)  lub dla całej Polski na konto sum depozytowych  Urzędu Skarbowego w Nowym Targu,

Nr konta – 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

Tytuł wpłaty – „Zabezpieczenie akcyzowe – Zarejestrowany odbiorca”

Po dokonaniu wpłaty należy wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia generalnego, wydanie potwierdzenia oraz ewentualnie wydanie tzw. „kart do saldowania”. Karty do saldowania dla zarejestrowanego odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być wydawane dla zarejestrowanego odbiorcy.


ZAŁĄCZNIK – wniosek o przyjęcie zabezpieczenia generalnego