DOKUMENTACJA AKCYZOWA PRODUCENTA

DOKUMENTACJA AKCYZOWA PRODUCENTA

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji piwa lub wina są obowiązane do prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących tych wyrobów. Ewidencje i inne dokumentacje, producent wina prowadzi się w formie papierowej lub formie elektronicznej.

W przypadku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej, ewidencja i księgi są przeszywane, plombowane, karta kupażu i metryczki oznaczane pieczęcią i rejestrowane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji i w taki sposób, aby:

 • umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą
 • umożliwiała dokonywanie korekty danych wyłącznie przy opatrzeniu jej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania
 • pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 7, w porządku chronologicznym
 • uniemożliwiała usuwanie wpisów

Niezależnie od wybranej formy prowadzenia dokumentacji, wpisów należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”. Ewidencje prowadzone muszą być nadto w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi, znakami akcyzy lub dokumentami handlowymi towarzyszącymi przemieszczaniu wyrobów akcyzowych. Wpisów do dokumentacji dokonuje się oczywiście niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak niż następnego dnia roboczego


DOKUMENTACJA PROWADZONA PRZEZ PRODUCENTA WINA

Winiarz, produkujący jedynie wino prowadzi znacznie uproszczoną dokumentację, na którą składają się jedynie:

 • Metryczka nastawu
 • Karta kupażu
 • Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

Wszystkie dokumenty zawierają określone przepisami informacje:

Metryczka nastawu

 • numer pojemnika, w którym sporządza się nastaw
 • datę sporządzenia nastawu
 • rodzaj wyrobu winiarskiego
 • ilości zużytych składników wyrażone w kilogramach lub litrach
 • ekstrakt użytych składników wyrażony w procentach i kilogramach
 • ilość składników w przeliczeniu na 1000 litrów nastawu
 • rozliczenie nastawów przyjętych do leżakowni, w tym ilość, datę i numery pojemników leżakowych
 • informacje dotyczące analizy laboratoryjnej nastawu, w tym datę analizy, zawartość alkoholu, kwasowość ogólną, kwasowość lotną, ekstrakt rzeczywisty

ZAŁĄCZNIK NR 7


Karta kupażu

 • numer pojemnika, w którym sporządza się kupaż lub wytwarza się wyrób winiarski
 • datę kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego
 • rodzaj i typ wyrobu winiarskiego
 • ilości zużytych składników wyrażone w kilogramach lub litrach
 • informacje dotyczące analizy laboratoryjnej składników, w tym zawartość alkoholu, kwasowość ogólną, kwasowość lotną, ekstrakt całkowity
 • rozliczenie otrzymanych wyrobów winiarskich, w tym ilość, datę, miejsce i numery pojemników

ZAŁĄCZNIK NR 8


Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

 • datę wykonania czynności podlegającej wpisaniu
 • przychody wyrobów winiarskich, w tym ilości wyrobów winiarskich otrzymanych z kupażowni lub leżakowni, zwróconych z produkcji lub magazynu
 • rozchody wyrobów winiarskich, w tym ilości wyrobów winiarskich rozlanych w opakowania jednostkowe i przekazanych do magazynu
 • stan wyrobów winiarskich wyrażony w litrach.

ZAŁĄCZNIK NR 9


UWAGA! Urzędowe wzory powyższych dokumentów zostały uchylone choć nadal spełniają wymagania określone powyżej. Nowych wzorów nie wprowadzono. Możliwe jest zastosowanie starych wzorów lub przygotowanie własnych w oparciu o wskazane wytyczne.