ZNAKI TOWAROWE

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe to oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują do identyfikacji swoich produktów lub usług. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które:

 • umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa
 • można przedstawić w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i/lub usług, które zgłaszający ma zamiar chronić.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki:

 • słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne, 
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe,
 • kolor,
 • deseń,
 • ruchome,
 • multimedialne,
 • hologramy.
 • słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne, 
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe,
 • kolor,
 • deseń,
 • ruchome,
 • multimedialne,
 • hologramy.

UWAGA!

Przed dokonaniem zgłoszenia, należy sprawdzić czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do zgłaszanego.


Bazy znaków towarowych:


POLSKI ZNAK TOWAROWY 

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone w drodze decyzji.

Opłata za kolejne okresy ochronne jest naliczana na podstawie ilości klas towarowych.


UWAGA!

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony w zakresie wskazanych w zgłoszeniu konkretnych towarów i usług, wg. tzw. klasyfikacji nicejskiej


      KLASYFIKACJA NICEJSKA

Wniosek składany jest do Urzędu Patentowego RP:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa


WNIOSEK ON-LINE


We wniosku należy przedstawić lub wyrazić znak towarowy we właściwy sposób:

 • jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu;
 • jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach
 • jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy;
 • jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).
 • barwne znaki towarowe przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) zgodnie ze wskazaną przez zgłaszającego paletą barw oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego składającego się z kolorów lub układów kolorów określa się sposób ich połączenia.

KOSZTY

 • 450 zł – opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług w formie tradycyjnej (papierowej),
 • 400 zł – opłata a zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej według obowiązującej klasyfikacji przez Internet,
 • 120 zł – opłata za każdą następną klasę towarową opłata wynosi.

ZNAK TOWAROWY UNII EUROPEJSKIEJ

Znak Towarowy Unii Europejskiej zapewnia uzyskanie wyłącznych praw we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej w drodze jednej rejestracji dokonywanej online.

Zachowuje ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE), można dokonać online. 

WNIOSEK ON-LINE

Koszt rejestracji to 850 Euro.


PODPOWIEDŹ

Z uwagi na specyfikę i złożoność kwestii rejestracji i ochrony znaków towarowych, warto skorzystać z usług rzecznika patentowego lub wyspecjalizowanej kancelarii patentowej. Obsługa prawna rejestracji jednego, polskiego znaku towarowego jest objęta niniejszym PAKIETEM.