Tag: produkcja wina

Czy wino można produkować z każdej odmiany winorośli?

Czy wino można produkować z każdej odmiany winorośli?

NIE. Warunkiem koniecznym jest aby odmiany przeznaczone do produkcji wina należały do gatunku vitis vinifera lub ewentualnie pochodziły z krzyżówki gatunku vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju vitis. Wykluczone są też odmiany noah, othello, isabelle, jacquez, clinton i herbemont.

Zgodnie z art. 120a Rozporządzenia Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), państwa członkowskie Unii Europejskiej dokonują klasyfikacji odmian winorośli, które mogą być sadzone, sadzone ponownie lub szczepione na ich terytoriach dla celów produkcji wina. Obowiązek klasyfikacji odmian dotyczy jednak tylko państw, których roczna produkcja wina – obliczana na podstawie średniej produkcji w ciągu ostatnich 5 lat winiarskich – przekracza 50 000 hektolitrów.


Z czego można robić wino?

Czy producent wina może rozliczać się podatkiem zryczałtowanym?

Czy producent wina może rozliczać się podatkiem zryczałtowanym?

NIE. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dotyczy wyłącznie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowane w ten sposób mogą być między innymi przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem jednak przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych  produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (art. 1. ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym…) oraz (art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż wina będącego produktem akcyzowym nie może być zatem opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

Czy producent wina nieprowadzący działalności gospodarczej może płacić podatek liniowy?

NIE. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami, wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, uważa się za przychody z innych źródeł. Przychody takie opodatkowane są zatem na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (18/32%). Liniowy podatek PIT w wysokości 19% zarezerwowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w osobowych spółkach prawa handlowego.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

Czy rolnik produkujący do 100hl wina rocznie musi płacić podatek dochodowy i VAT?

TAK. Sprzedaż wina nie jest działalnością rolniczą w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jeśli sprzedajemy wino korzystając ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej (z upraw własnych do 100hl rocznie), to uzyskane z tego tytułu przychody będą stanowiły tzw. „przychody z innych źródeł”. Kwalifikację taką wprowadza art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Wino jako produkt podlegający akcyzie będzie też obciążony podatkiem VAT.


Czy mały winiarz musi płacić podatki?

Czy można kupować winogrona do produkcji wina?

Czy można kupować winogrona do produkcji wina?

TAK. Producent wina ma prawo wytwarzać wino z zakupionych owoców. Musi jednak pamiętać, że nie będzie korzystał wówczas z szeregu przywilejów i wyłączeń zarezerwowanych dla producenta wytwarzającego wino z winogron pochodzących z upraw własnych, takich jak zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, czy prowadzenia składu podatkowego.

Czy produkcja alkoholu na użytek własny jest limitowana?

Czy produkcja alkoholu na użytek własny jest limitowana?

NIE. Produkcja napojów alkoholowych na użytek własny nie jest w żaden sposób limitowana. Można swobodnie produkować w domu wino, wino owocowe, piwo, nalewki czy też cydr. Istotne jest jednak spełnienie warunków produkcji domowej na własny użytek. Trunek musi zostać jednak wytworzony przez osobę fizyczną, domowym sposobem oraz służyć wyłącznie własnemu użytkowi (spożyty wyłącznie przez autora, jego rodzinę lub gości). Oczywiście nie może być też przeznaczony do sprzedaży.

Zakazane jest domowe produkowanie destylatów (chyba, że destylujemy wyroby spirytusowe, takie jak nalewki).