Tag: ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Czy posiadając jedynie zezwolenie detaliczne można sprzedać alkohol na fakturę przedsiębiorcy, który nie ma żadnego zezwolenia?

Czy posiadając jedynie zezwolenie detaliczne można sprzedać alkohol na fakturę przedsiębiorcy, który nie ma żadnego zezwolenia?

TAK. Zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych upoważnia nas do sprzedaży alkoholu każdemu podmiotowi. Ograniczenia obejmują jednak jego nabywcę, który alkohol może skonsumować lub podarować w prezencie lecz nie może go odsprzedać.

 

 

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

TAK. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 14 ust. 2b).


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – co się zmieniło w 2018?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

TAK. Na mocy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2017 roku – zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (art. 14 ust. 2a). Na konsekwencje tego zapisu i praktykę urzędów oraz sądów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Czy Internet jest miejscem publicznym?

Czy Internet jest miejscem publicznym?

NIE. W prawie polskim nie ma legalnej definicji miejsca publicznego. Swobodne rozszerzanie tego pojęcia na Internet nie jest uprawnione do czasu formalnego dookreślenia tej sprawy przez ustawodawcę lub sądownictwo.

Czy alkohol wystawiony w sklepowej witrynie łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Czy alkohol wystawiony w sklepowej witrynie łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

NIE MA JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI. Przyjmując obecny stan orzecznictwa NSA, należy przyjąć, że butelki napojów alkoholowych prezentowane w witrynie sklepowej w taki sposób, że widoczne są znaki towarowe napojów alkoholowych lub symbole graficzne z nimi związane, ewentualnie nazwy lub symbole graficzne przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, łamią zakaz reklamy alkoholu.

Należy pamiętać, że ze zwolnienia z ogólnego zakazu publicznej reklamy i promocji napojów alkoholowych, zwolnione jest piwo.

Awantury z witrynami ciąg dalszy

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

NIE. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zakazana jest reklama napojów alkoholowych to publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Symbole, które nie mieszczą się w pojemności wskazanej powyżej definicji nie stanowią zakazanej formy reklamy napojów alkoholowych.


Zakaz reklamy alkoholu