CERTYFIKAT MAŁEGO PRODUCENTA

CERTYFIKAT MAŁEGO PRODUCENTA

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, stawka akcyzy na:

  • wino wyprodukowane przez małego producenta wina…
  • napoje fermentowane wyprodukowane przez małego producenta napojów fermentowanych…
  • wyroby pośrednie wyprodukowane przez małego producenta wyrobów pośrednich…
  • alkohol etylowy wyprodukowany przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nimi zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie […] z ograniczeniem jej stosowania do 30 litrów 100% vol. alkoholu etylowego w roku kalendarzowym na producenta owoców i osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, przeznaczonego wyłącznie do jego konsumpcji własnej wynosi 50% stawki akcyzy.

UWAGA!

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku, uchyliła taki obowiązek w zakresie krajowej produkcji napojów alkoholowych w celu zastosowania obniżonej stawki akcyzy na terytorium kraju.

Mali producenci wybranych napojów alkoholowych (wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich i piwa – na zasadach określonych poniżej) nie muszą już posiadać certyfikatu małego producenta!


W innych przypadkach, warunkiem zastosowania do napojów alkoholowych pomniejszonych o 50% stawek akcyzy jest bowiem posiadanie przez producenta tych napojów certyfikatu małego producenta.  Certyfikat taki wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego na sporządzony na piśmie wniosek podmiotu, który w poprzednim roku
kalendarzowym spełniał warunki, o których mowa w konkretnych przepisach.

Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące samego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy: jego numer akcyzowy oraz numer akcyzowy składu podatkowego.

Wniosek zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków upoważniających do skorzystania z ulgi.   przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność oświadczenie takie dotyczy danego roku kalendarzowego. Sam certyfikat dotyczy produkcji w danym roku kalendarzowym i jest wydawany na rok kalendarzowy, którego dotyczy.

Podmiot, któremu wydano certyfikat, jest obowiązany do powi

Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące samego podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, adres poczty elektronicznej;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy: jego numer akcyzowy oraz numer akcyzowy składu podatkowego.

Wniosek zawiera oświadczenie o spełnieniu warunków upoważniających do skorzystania z ulgi.   przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność oświadczenie takie dotyczy danego roku kalendarzowego. Sam certyfikat dotyczy produkcji w danym roku kalendarzowym i jest wydawany na rok kalendarzowy, którego dotyczy.

Podmiot, któremu wydano certyfikat, jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym podmiot, któremu wydano certyfikat przestaje spełniać warunki, jest obowiązany poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym przestał spełniać te warunki. Wydany certyfikat traci ważność z dniem następującym po dniu, w którym podmiot przestał spełniać te warunki, w zakresie objętym informacją.

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o wydanie certyfikatu