DEFINICJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

DEFINICJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

Wyrób spirytusowy oznacza „napój alkoholowy”

 1. przeznaczony do spożycia przez ludzi,
 2. posiadający szczególne właściwości organoleptyczne, o zawartości alkoholu wynoszącej minimum 15 % obj.,
 3. wytwarzany:
  •  bezpośrednio
   • w drodze destylacji – z dodatkiem lub bez środków aromatyzujących – naturalnie sfermentowanych wyrobów, lub maceracji
   • w drodze maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, lub
   • w drodze dodania środków aromatyzujących, cukrów lub innych substancji słodzących, wymienionych w pkt 3 załącznika I, lub innych produktów rolnych lub środków spożywczych do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;
  • poprzez zmieszanie napoju spirytusowego z innym napojem spirytusowym, alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego lub destylatem pochodzenia rolniczego, jak też innym napojem alkoholowym czy niealkoholowym.

Do wytwarzania napojów spirytusowych oraz ich wszystkich składników stosuje się wyłącznie alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego posiada następujące właściwości:

 1. właściwości organoleptyczne: niewyczuwalny żaden inny smak oprócz smaku surowca;
 2. minimalna objętościowa moc alkoholu: 96,0 % obj.;
 3. maksymalny poziom pozostałości:
  • kwasowość całkowita, wyrażona w gramach kwasu octowego na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 1,5;
  • estry, wyrażone w gramach octanu etylu na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 1,3;
  • aldehydy, wyrażone w gramach aldehydu octowego na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 0,5;
  • alkohole wyższe, wyrażone w gramach metyl-2-propanolu-1 na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 0,5;
  • metanol, wyrażony w gramach na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 30;
  • sucha pozostałość po odparowaniu, wyrażona w gramach na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 1,5;
  • zasady lotne zawierające azot, wyrażone w gramach azotu na hektolitr alkoholu 100 % obj.: 0,1;
  • furfural: niewykrywalny.

PORZĄDEK DEFINICYJNY

Destylat pochodzenia rolniczego oznacza płyn alkoholowy otrzymywany w drodze destylacji, po fermentacji alkoholowej produktu rolnego lub produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, który nie posiada właściwości alkoholu etylowego czy napoju spirytusowego, lecz nadal zachowuje zapach i smak użytego(-ych) surowca(-ów). W przypadku odniesienia do użytego surowca destylat musi być otrzymywany wyłącznie z tego surowca.

Słodzenie oznacza używanie do przyrządzania napojów spirytusowych następujących wyrobów:

 • cukier półbiały, cukier biały, cukier biały rafinowany, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, inwertowany cukier płynny, syrop cukru inwertowanego, jak zdefiniowano w dyrektywie Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • zagęszczony oczyszczony moszcz winogronowy, zagęszczony moszcz winogronowy, świeży moszcz gronowy;
 • cukier palony, otrzymywany wyłącznie w wyniku kontrolowanego podgrzewania sacharozy bez współudziału zasad, kwasów mineralnych lub innych dodatków chemicznych;
 • miód, jak zdefiniowano w dyrektywie Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu;
 • syrop z chleba świętojańskiego;
 • wszelkie inne naturalne substancje węglowodanowe o skutku równoważnym do wyżej wymienionych wyrobów.

Mieszanie oznacza łączenie dwóch lub kilku różnych napojów w celu otrzymania nowego napoju.

Dodatek alkoholu oznacza dodatek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego do napoju spirytusowego.

Dodanie wody – do przyrządzania napojów spirytusowych dopuszcza się dodanie wody, pod warunkiem że jakość wody odpowiada dyrektywie Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych i dyrektywie Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z zastrzeżeniem, że dodana woda nie zmienia charakteru wyrobu. Woda może być destylowana, demineralizowana, z dodatkiem permutytu lub zmiękczona.

Kupażowanie oznacza połączenie dwóch lub kilku napojów spirytusowych należących do tej samej kategorii, lecz różniących się nieznacznie składem, co jest spowodowane co najmniej jednym z następujących czynników:

 • metoda przyrządzania;
  • użyta aparatura destylacyjna;
  • okres dojrzewania lub leżakowania;
  • geograficzny obszar produkcji.

Napój spirytusowy wytworzony w ten sposób należy do tej samej kategorii, co oryginalne napoje spirytusowe przed kupażowaniem.

Dojrzewanie lub leżakowanie oznacza dopuszczenie do naturalnego przebiegu pewnych reakcji w odpowiednich pojemnikach, przez co nadaje się danemu napojowi spirytusowemu właściwości organoleptyczne, które uprzednio nie występowały. 9. Aromatyzowanie Aromatyzowanie oznacza używanie do przyrządzania napoju spirytusowego co najmniej jednego ze środków aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 88/388/EWG.

Barwienie oznacza używanie do przyrządzania napoju spirytusowego co najmniej jednego z barwników określonych w dyrektywie 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych

Objętościowa moc alkoholu oznacza stosunek objętości czystego alkoholu zawartego w danym wyrobie w temperaturze 20 oC do całkowitej objętości tego wyrobu w tej samej temperaturze.

Zawartość substancji lotnych oznacza ilość substancji lotnych innych niż alkohol etylowy i metanol, występujących w napoju spirytusowym otrzymanym wyłącznie w drodze destylacji, tylko w wyniku destylacji lub redestylacji użytych surowców.


RODZAJE WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

Rum

  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji melasy lub syropu wytwarzanego w procesie produkcji cukru trzcinowego albo z samego soku z trzciny cukrowej, destylowany do poniżej 96 % obj. celem nadania destylatowi dostrzegalnych specyficznych organoleptycznych właściwości rumu  lub   napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub wyższą niż 225 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w rumie wynosi 37,5 %.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Rum nie jest aromatyzowany.
Rum może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Whisky albo Whiskey

Whisky lub whiskey to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze: destylacji zacieru słodowanych zbóż z całymi ziarnami – lub bez nich – innych zbóż, który został: —  scukrzony w drodze diastazy zawartego w nim słodu, nawet z innymi enzymami naturalnymi,   — sfermentowany w wyniku działania drożdży;   jednorazowej lub wielokrotnej destylacji do poniżej 94,8 % obj. w celu zachowania przez destylat zapachu i smaku użytych surowców;   dojrzewania destylatu końcowego przez co najmniej trzy lata w drewnianych beczkach o pojemności nieprzekraczającej 700 litrów. Końcowy destylat, do którego można dodać wyłącznie wodę i czysty karmel (w celu barwienia), zachowuje swą barwę, zapach i smak nadane w wyniku procesu wytwarzania
Minimalna objętościowa moc alkoholu w whisky lub whiskey wynosi 40 %.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Whisky lub whiskey nie słodzi się ani nie dodaje się do niej żadnych środków aromatyzujących czy jakichkolwiek dodatków oprócz czystego karmelu stosowanego do barwienia.  

Okowita zbożowa

Okowita zbożowa to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji sfermentowanego zacieru zbożowego z całymi ziarnami i posiadający właściwości organoleptyczne użytych surowców.
Z wyjątkiem napoju „Korn” minimalna zawartość alkoholu w okowicie zbożowej wynosi 35 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita zbożowa nie jest aromatyzowana.
Okowita zbożowa może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.
Aby okowita zbożowa mogła być opatrzona nazwą handlową „brandy zbożowa”, musi być otrzymywana poprzez destylację do poniżej 95 % obj. ze sfermentowanego zacieru zbożowego z całymi ziarnami oraz musi posiadać właściwości organoleptyczne użytych surowców.

Okowita z wina gronowego

Okowita z wina gronowego to napój spirytusowy: wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji wina lub wina wzmocnionego do destylacji do poniżej 86 % obj. lub poprzez redestylację destylatu winnego do poniżej 86 % obj.;   zawierający substancje lotne w ilości równej lub przekraczającej 125 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;   o maksymalnej zawartości metanolu wynoszącej 200 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w okowicie z wina gronowego wynosi 37,5 %.
Nie dodaje się alkoholu rozcieńczonego lub nie.
Okowita z wina gronowego nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.
Okowita z wina gronowego może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.
W przypadku gdy okowita z wina gronowego była leżakowana, może być nadal wprowadzana do obrotu jako „okowita z wina gronowego”, pod warunkiem że okres leżakowania był równy okresowi wyznaczonemu dla napojów spirytusowych w kategorii 5 lub od niego dłuższy.

Brandy lub Weinbrand

Brandy lub Weinbrand to napój spirytusowy: wytwarzany z okowity z wina gronowego, z dodatkiem destylatu winnego lub bez, destylowany do poniżej 94,8 % obj., pod warunkiem że destylat nie przekracza maksymalnej zawartości alkoholu w wyrobie gotowym wynoszącej 50 %;   leżakowany przez co najmniej jeden rok w dębowych pojemnikach lub przez co najmniej sześć miesięcy w beczkach dębowych o pojemności poniżej 1 000 litrów;   zawierający ilość substancji lotnych równą lub przekraczającą 125 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. i pochodzących wyłącznie z destylacji lub redestylacji użytych surowców;   o maksymalnej zawartości metanolu wynoszącej 200 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w brandy lub Weinbrand wynosi 36 %.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Brandy lub Weinbrand nie są aromatyzowane. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.
Brandy lub Weinbrand może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Okowita z wytłoków z winogron lub wytłoki z winogron

Okowita z wytłoków z winogron lub wytłoki z winogron to napój spirytusowy spełniający następujące warunki: jest wytwarzany wyłącznie z wytłoków z winogron sfermentowanych i destylowanych bezpośrednio z parą wodną albo po dodaniu wody;   do wytłoków z winogron można dodać osady drożdżowe w ilości nieprzekraczającej 25 kg na 100 kg użytych wytłoków z winogron;   ilość alkoholu z osadów drożdżowych nie może przekraczać 35 % całkowitej zawartości alkoholu w wyrobie gotowym;   destylację wykonuje się w obecności samych wytłoków do poniżej 86 % obj.;   dozwolona jest redestylacja do tej samej zawartości alkoholu;   zawierający ilość substancji lotnych równą lub przekraczającą 140 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. i przy maksymalnej zawartości metanolu w ilości 1 000 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.
  Minimalna objętościowa moc alkoholu w okowicie z wytłoków z winogron lub w wytłokach z winogron wynosi 37,5 %.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita z wytłoków z winogron lub wytłoki z winogron nie są aromatyzowane. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.
Okowita z wytłoków z winogron lub wytłoki z winogron mogą zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.  

Okowita z wytłoków z owoców

Okowita z wytłoków z owoców to napój spirytusowy spełniający następujące warunki: jest otrzymywany wyłącznie w drodze fermentacji i destylacji wytłoków z owoców, z wyjątkiem wytłoków z winogron, do poniżej 86 % obj.;   minimalna zawartość substancji lotnych równa jest 200 gramom w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;   maksymalna zawartość metanolu wynosi 1 500 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;   maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi 7 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych;   dozwolona jest redestylacja do tej samej zawartości alkoholu,
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie z wytłoków z owoców wynosi 37,5 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita z wytłoków z owoców nie jest aromatyzowana.
Okowita z wytłoków z owoców może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.
Nazwa handlowa składa się z nazwy owocu, po której następuje określenie „okowita z wytłoków”. W przypadku użycia wytłoków z kilku różnych gatunków owoców nazwa handlowa brzmi „okowita z wytłoków z owoców”.  

Okowita z rodzynków lub raisin brandy

Okowita z rodzynków lub raisin brandy to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji produktu otrzymanego poprzez fermentację alkoholową ekstraktu suszonych winogron odmian „Czarna Koryntka” lub Muszkatel z Aleksandrii, destylowanego do poniżej 94,5 % obj. w celu zachowania przez destylat zapachu i smaku użytego surowca.
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie z rodzynków lub w raisin brandy wynosi 37,5 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita z rodzynków lub raisin brandy nie jest aromatyzowana.
Okowita z rodzynków lub raisin brandy może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Okowita z owoców

Okowita z owoców to napój spirytusowy: wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji mięsistych owoców lub moszczu takich owoców, jagód lub warzyw, z pestkami lub bez;   destylowane do poniżej 86 % obj., w celu nadania destylatowi zapachu i smaku destylowanych surowców;   o zawartości substancji lotnych równej lub przekraczającej 200 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;  
Maksymalna zawartość metanolu wynosi 1 000 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. Dla następujących okowit z owoców maksymalna zawartość metanolu wynosi jednakże: (i) 1 200 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. otrzymanego z następujących owoców: — śliwa domowa (Prunus domestica L.),   — śliwa mirabelka (Prunus domestica L. odmiana syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),   — śliwka quetsch (Prunus domestica L.),   — jabłko (Malus domestica Borkh.),   — gruszka (Pyrus communis L.), z wyjątkiem gruszek odmiany Williams (Pyrus communis L. cv „Williams”),   — maliny (Rubus idaeus L.),   — jeżyny (Rubus fruticosus auct. aggr.),   — morele (Prunus armeniaca L.),   — brzoskwinie (Prunus persica (L.) Batsch);   (ii) 1 350 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj. otrzymanego z następujących owoców lub jagód: — gruszki odmiany Williams (Pyrus communis L. cv „Williams”),   — czerwona porzeczka (Ribes rubrum L.),   — czarna porzeczka (Ribes nigrum L.),   — jarząb domowy (Sorbus aucuparia L.),   — bez czarny (Sambucus nigra L.),   — pigwy (Cydonia oblonga Mill.),   — jagody jałowca pospolitego (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie z owoców wynosi 37,5 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita z owoców nie jest aromatyzowana.
Nazwa handlowa okowity z owoców zawiera wyraz „okowita” wraz z nazwą owocu, jagody lub warzywa, na przykład: okowita z wiśni lub kirsch, okowita ze śliwek lub śliwowica, okowita z mirabelek, z brzoskwiń, z jabłek, z gruszek, z moreli, z fig, z owoców cytrusowych, z winogron, lub z innych owoców.Do określenia tych napojów można używać wyrazu wasser, z podaniem nazwy owocu. Nazwa owocu może zastąpić nazwę „okowita” uzupełnioną nazwą danego owocu, tylko w przypadku następujących owoców lub jagód: — śliwa mirabelka (Prunus domestica L. odmiana syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),   — śliwa domowa (Prunus domestica L.),   — śliwka quetsch (Prunus domestica L.),   — owoc poziomkowego drzewa (Arbutus unedo L.),   — jabłko odmiany „Golden Delicious”. W przypadku ryzyka, że konsument będzie miał trudności ze zrozumieniem którejś z tych nazw handlowych, etykietowanie musi zawierać słowo „okowita”, ewentualnie uzupełnione o wyjaśnienie.
Nazwa Williams może być używana tylko do opisywania okowity z gruszek, wytwarzanej wyłącznie z gruszek odmiany „Williams”.
W przypadku łącznej destylacji dwóch lub kilku rodzajów owoców, jagód lub warzyw wytworzony produkt jest sprzedawany pod nazwą, odpowiednio, „okowita z owoców” lub „okowita z warzyw”. Nazwę tę można uzupełnić nazwą wszystkich owoców, jagód lub warzyw w porządku malejącym według użytych ilości.

Okowita z cydru (cidru) i okowita z perry

Okowita z cydru (cidru) i okowita z perry to napoje spirytusowe: wytwarzane wyłącznie w drodze destylacji cydru (cidru) lub perry do poniżej 86 % obj., w celu nadania destylatowi zapachu i smaku owoców;   o zawartości substancji lotnych równej lub przekraczającej 200 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;   o maksymalnej zawartości metanolu wynoszącej 1 000 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie z cydru (cidru) i okowicie z perry wynosi 37,5 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Ani okowita z cydru (cidru), ani okowita z perry nie jest aromatyzowana.
Okowita z cydru (cidru) i okowita z perry może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Okowita miodowa

Okowita miodowa to napój spirytusowy: wytwarzany wyłącznie poprzez fermentację i destylację zacieru miodu;   destylowany do poniżej 86 % obj. w celu zachowania przez destylat właściwości organoleptycznych użytego surowca.
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie miodowej wynosi 35 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Okowita miodowa nie jest aromatyzowana.
Okowita miodowa może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.
Okowita miodowa może być słodzona wyłącznie z użyciem miodu.

Hefebrand lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym

Hefebrand lub napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji do poniżej 86 % obj. drożdżowego osadu winiarskiego lub sfermentowanych owoców.
Minimalna zawartość alkoholu w Hefebrand lub napoju spirytusowym na osadzie drożdżowym wynosi 38 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Hefebrand lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym nie jest aromatyzowany.
Hefebrand lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.
Nazwa handlowa Hefebrand lub napoju spirytusowego na osadzie drożdżowym jest uzupełniana przez nazwę użytego surowca.  

Bierbrand lub eau de vie de bière

Bierbrand lub eau de vie de bière to napój spirytusowy otrzymywany wyłącznie w drodze bezpośredniej destylacji pod normalnym ciśnieniem świeżego piwa o zawartości alkoholu wynoszącej mniej niż 86 % obj., takiego że otrzymany destylat zachowuje właściwości organoleptyczne pochodzące z piwa.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w Bierbrand lub eau de vie de bière wynosi 38 %.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Bierbrand lub eau de vie de bière nie są aromatyzowane.
Bierbrand lub eau de vie de bière może zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Topinambur lub okowita ze słonecznika bulwiastego

Topinambur lub okowita ze słonecznika bulwiastego to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji i destylacji do poniżej 86 % obj. bulw słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.).
Minimalna zawartość alkoholu w topinambur lub w okowicie ze słonecznika bulwiastego wynosi 38 % obj.
Nie dodaje się alkoholu zgodnie z definicją w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.
Topinambur lub okowita ze słonecznika bulwiastego nie są aromatyzowane.
 Topinambur lub okowita ze słonecznika bulwiastego mogą zawierać wyłącznie dodatek karmelu służący dostosowaniu barwy.

Wódka

Wódka to napój spirytusowy wytwarzany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego otrzymywany w wyniku fermentacji – przeprowadzanej z użyciem drożdży – następujących produktów: (i) ziemniaków lub zbóż; albo   (ii) innych surowców rolniczych; który jest następnie destylowany lub rektyfikowany w sposób zapewniający selektywną redukcję właściwości organoleptycznych użytych surowców oraz produktów ubocznych fermentacji. Po wykonaniu tego procesu destylat można poddać redestylacji lub działaniu właściwych pomocniczych środków przetwórczych, włącznie z filtrowaniem przez aktywowany węgiel drzewny, celem nadania napojowi spirytusowemu szczególnych właściwości organoleptycznych.Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego muszą spełniać wymagania zawarte w załączniku I, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w wódce wynosi 37,5 %.
Dodawać można jedynie naturalne środki aromatyzujące występujące w destylacie otrzymanym ze sfermentowanych surowców. Ponadto poza aromatem dominującym, wyrobowi można nadawać specjalne właściwości organoleptyczne.
W opisie, prezentacji lub etykietowaniu wódki, która nie jest wytworzona wyłącznie z surowców wymienionych w lit. a) ppkt (i) zamieszcza się określenie „wytworzona z…”, uzupełnione nazwą surowca lub surowców użytych do wytworzenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Etykietowanie musi być zgodne z przepisem art. 13 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE.

Okowita (uzupełniona nazwą owocu) otrzymywana w wyniku maceracji i destylacji

Okowita (uzupełniona nazwą owocu) otrzymywana w wyniku maceracji i destylacji to napój spirytusowy: (i) wytwarzany w drodze maceracji owoców lub jagód wymienionych w pkt 2, częściowo sfermentowanych lub nie, z ewentualnym dodatkiem maksymalnie 20 litrów alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub okowity lub destylatu pochodzącego z tego samego owocu na 100 kg sfermentowanych owoców lub jagód, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.;   (ii) otrzymywany z następujących owoców lub jagód: — jeżyna (Rubus fruticosus auct. aggr.),   — truskawka (Fragaria spp.),   — borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.),   — malina (Rubus idaeus L.),   — czerwona porzeczka (Ribes rubrum L.),   — tarnina (Prunus spinosa L.),   — jarząb domowy (Sorbus aucuparia L.),   — jarząb domowy – odmiana service-berry (Sorbus domestica L.),   — ostrokrzew (Ilex cassine L.),   — gaulteria rozesłana (Sorbus torminalis (L.) Crantz),   — bez czarny (Sambucus nigra L.),   — dzika róża (Rosa canina L.),   — czarna porzeczka (Ribes nigrum L.),   — banan (Musa spp.),   — owoce męczennicy (Passiflora edulis Sims),   — śliwiec słodki (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),   — ubos (Spondias mombin L.).
Minimalna zawartość alkoholu w okowicie (wraz z nazwą owocu) otrzymywanej w wyniku maceracji i destylacji wynosi 37,5 % obj.
Okowita (wraz z nazwą owocu) otrzymywana w wyniku maceracji i destylacji nie jest aromatyzowana.
W odniesieniu do etykietowania i prezentacji okowity (wraz z nazwą owocu) otrzymywanej w wyniku maceracji i destylacji, określenie „otrzymana w wyniku maceracji i destylacji” musi pojawić się w opisie, prezentacji lub etykietowaniu, zapisane przy pomocy czcionki takiego samego kroju, wielkości i koloru, oraz umieszczone w tym samym polu widzenia co określenie „Okowita (wraz z nazwą owocu)”, a w przypadku butelek – na etykiecie.

Geist (z nazwą owocu lub użytego surowca)

Geist (z nazwą owocu lub użytego surowca) to napój spirytusowy otrzymywany w drodze maceracji niesfermentowanych owoców i jagód wymienionych w kategorii 16 lit. a) ppkt (ii) lub z warzyw, orzechów albo innych surowców roślinnych, takich jak zioła lub płatki róż w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.
Minimalna zawartość alkoholu w Geist (z nazwą owocu lub użytego surowca) wynosi 37,5 % obj.
Geist (z nazwą owocu lub użytego surowca) nie jest aromatyzowany.

Goryczka

Goryczka to napój spirytusowy wytwarzany z destylatu goryczki otrzymanego w wyniku fermentacji korzeni goryczki z dodatkiem lub bez dodatku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
Minimalna zawartość alkoholu w goryczce wynosi 37,5 % obj.
Goryczka nie jest aromatyzowana.

Napoje spirytusowe jałowcowe

Napoje spirytusowe jałowcowe to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub okowity zbożowej lub destylatu zbożowego jagodami jałowca (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).
Minimalna zawartość alkoholu w napojach spirytusowych jałowcowych wynosi 30 % obj.
Smak tych napojów spirytusowych można wzbogacić środkami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy 88/388/EWG oraz preparatami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy oraz/lub roślinami aromatyzującymi lub częściami takich roślin, lecz organoleptyczne cechy charakterystyczne jałowca muszą być dostrzegalne, nawet, gdy zdarza się, że są osłabione.
Napoje spirytusowe jałowcowe mogą być opatrzone nazwą handlową Wacholder lub genebra.

Gin

Gin to napój spirytusowy jałowcowy, wytwarzany poprzez aromatyzowanie jagodami jałowca (Juniperus communis L.) odpowiedniego pod względem organoleptycznym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w ginie wynosi 37,5 %.
Do przyrządzania ginu można używać wyłącznie naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych

Gin destylowany

Gin destylowany to: (i) napój spirytusowy jałowcowy wytwarzany wyłącznie poprzez redestylację alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, o odpowiednich cechach organoleptycznych i jakościowych oraz o początkowej zawartości alkoholu wynoszącej co najmniej 96 % obj., w aparaturze tradycyjnie używanej do ginu, z dodatkiem jagód jałowca (Juniperus communis L.) i innych naturalnych składników botanicznych, pod warunkiem że smak jałowca jest dominujący; lub   (ii) mieszanina produktu takiej destylacji i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o tym samym składzie, czystości i zawartości alkoholu; do aromatyzowania ginu destylowanego można używać również naturalnych lub identycznych z naturalnymi substancji aromatyzujących lub preparatów aromatyzujących określonych w kategorii 20 lit. c).
Minimalna zawartość alkoholu w ginie destylowanym wynosi 37,5 % obj.
Gin uzyskany w prosty sposób, poprzez dodanie esencji lub środków aromatyzujących do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, nie kwalifikuje się do opisu „gin destylowany”.

London gin

London gin jest rodzajem ginu destylowanego: (i) otrzymywanym wyłącznie z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, o maksymalnej zawartości metanolu nieprzekraczającej 5 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj., którego smak nadawany jest wyłącznie poprzez redestylację alkoholu etylowego w tradycyjnej aparaturze z wszystkimi użytymi naturalnymi materiałami roślinnymi;   (ii) powstałego z destylatu o zawartości alkoholu według objętości wynoszącej co najmniej 70 %;   (iii) w przypadku dalszego dodawania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, alkohol ten musi być zgodny z opisem zamieszczonym w załączniku I pkt 1, przy czym maksymalna zawartość metanolu nie może przekraczać 5 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj.;   (iv) który nie zawiera dodatku substancji słodzących w ilości przekraczającej 0,1 grama cukrów na litr gotowego wyrobu ani barwników;   (v) który nie zawiera dodatków żadnych innych składników poza wodą.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w London gin wynosi 37,5 %.
Określenie London gin można uzupełnić wyrazem „dry”.
  Napoje spirytusowe kminkowe Napoje spirytusowe kminkowe to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego kminkiem (Carum carvi L.).
Minimalna objętościowa moc alkoholu w napojach spirytusowych kminkowych wynosi 30 %.
Smak napojów spirytusowych kminkowych można wzbogacić innymi naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy 88/388/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak kminku jest dominujący.

 Akvavit lub aquavit

Akvavit lub aquavit to napój spirytusowy kminkowy – lub koperkowy – aromatyzowany destylatem z roślin lub przyprawami korzennymi.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w akvavit lub aquavit wynosi 37,5 %.
Dodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy 88/388/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwolone.
W smaku nie mogą dominować w sposób oczywisty substancje gorzkie; zawartość suchego ekstraktu nie przekracza 1,5 grama w 100 mililitrach.

Napoje spirytusowe anyżowe

Napoje spirytusowe anyżowe to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego naturalnymi ekstraktami anyżu gwiazdkowatego (Illicium verum Hook f.), anyżu zielonego (Pimpinella anisum L.), kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.) lub innych roślin zawierających ten sam główny składnik aromatyzujący przy zastosowaniu jednego z następujących procesów lub ich kombinacji: (i) maceracja lub destylacja;   (ii) redestylacja alkoholu w obecności nasion lub innych części wyżej wymienionych roślin;   (iii) dodanie naturalnych destylowanych ekstraktów z roślin o smaku anyżu.
Minimalna zawartość alkoholu w napojach spirytusowych anyżowych wynosi 15 % obj.
Do przyrządzania napojów spirytusowych anyżowych można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
Można również używać innych naturalnych ekstraktów lub nasion aromatycznych, lecz smak anyżu musi być dominujący.

Pastis

Pastis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem zawierający również naturalne ekstrakty korzenia lukrecji (Glycyrrhiza spp.), co implikuje obecność barwników znanych jako „chalkony” oraz kwasu lukrecjowego, którego minimalny i maksymalny poziom musi wynosić odpowiednio 0,05 i 0,5 grama w litrze.
Minimalna zawartość alkoholu w pastis wynosi 40 % obj.
Do przyrządzania pastis można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
Pastis zawiera mniej niż 100 gramów cukrów w litrze, wyrażonych jako cukier inwertowany, a minimalny i maksymalny poziom anetolu wynosi odpowiednio 1,5 i 2 gramy w litrze.

Pastis de Marseille

Pastis de Marseille to pastis o zawartości anetolu wynoszącej 2 gramy w litrze.
Minimalna zawartość alkoholu w pastis de Marseille wynosi 45 % obj.
Do przyrządzania pastis de Marseille można używać wyłącznie naturalnych środków

Anis

Anis to napój spirytusowy aromatyzowany anyżem, którego charakterystyczny smak pochodzi wyłącznie z anyżu (Pimpinella anisum L.) lub z anyżu gwiazdkowatego (Illicum verum Hook f.), lub kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.).
Minimalna zawartość alkoholu w anis wynosi 35 % obj.
Do przyrządzania anis można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Anis destylowany

Anis destylowany to anis zawierający alkohol destylowany przy użyciu nasion, o których mowa w kategorii 28 lit. a), a w przypadku oznaczeń geograficznych przy użyciu mastyksu i innych aromatycznych nasion, roślin lub owoców, pod warunkiem że taki alkohol stanowi co najmniej 20 % zawartości alkoholu w anis destylowanym.
Minimalna zawartość alkoholu w anis destylowanym wynosi 35 % obj.
Do przyrządzania anis destylowanego można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Gorzkie napoje spirytusowe lub „bitter”

Gorzkie napoje spirytusowe lub „bitter” to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego naturalnymi lub identycznymi z naturalnymi środkami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy 88/388/EWG lub preparatami aromatyzującymi określonymi w art. 1 ust. 2 lit. c) tej dyrektywy.
Minimalna zawartość alkoholu w gorzkich napojach spirytusowych lub bitter wynosi 15 % obj.
Napoje te mogą być również sprzedawane pod nazwą „amer” lub „bitter”, z użyciem lub bez użycia innego określenia.

Wódka smakowa

Wódka smakowa to wódka, której nadano dominujący smak, inny niż smak surowców.
Minimalna zawartość alkoholu w wódce smakowej wynosi 37,5 % obj.
Wódkę smakową można słodzić, kupażować, aromatyzować, leżakować lub barwić.
Wódkę smakową można sprzedawać również pod nazwą któregokolwiek dominującego smaku dodaną do wyrazu „wódka”.

32.   Likier

Likier to napój spirytusowy: (i) o minimalnej zawartości cukru wyrażonego jako cukier inwertowany: — 70 gramów w litrze dla likierów wiśniowych, w których alkohol etylowy zawiera wyłącznie okowitę z wiśni,   — 80 gramów w litrze goryczki lub podobnych likierów przygotowanych z goryczką lub podobnymi roślinami korzennymi, które stanowią jedyny środek aromatyzujący,   — 100 gramów w litrze we wszystkich pozostałych przypadkach;   (ii) wytwarzany w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego, lub jednego lub kilku napojów spirytusowych lub mieszaniny powyższych napojów, słodzony i z dodatkiem wyrobów pochodzenia rolniczego lub środków spożywczych, takich jak śmietana, mleko lub inne przetwory mleczne, owoce, wino lub wino aromatyzowane, jak zdefiniowano w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (1);
Minimalna zawartość alkoholu w likierze wynosi 15 % obj.
 Do przyrządzania likieru można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG, oraz identycznych z naturalnymi środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) tej dyrektywy. Niemniej jednak identycznych z naturalnymi środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) wspomnianej dyrektywy nie używa się do przyrządzania następujących likierów: (i) likiery owocowe z: — czarnej porzeczki,   — wiśni,   — maliny,   — morwy,   — borówki czarnej,   — owoców cytrusowych,   — maliny moroszki,   — maliny tekszli,   — żurawiny błotnej,   — borówki brusznicy,   — rokitnika zwyczajnego,   — ananasa;   (ii) likiery roślinne: — miętowy,   — goryczkowy,   — anyżowy,   — z bylicy,   — berberysowy.
Do prezentacji likierów wytwarzanych we Wspólnocie, w przypadkach gdy zastosowano alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, można używać następujących nazw złożonych w celu odzwierciedlenia uznanych metod wytwarzania: — prune brandy,   — orange brandy,   — apricot brandy,   — cherry brandy,   — solbaerrom, zwany także rumem z czarnej porzeczki. W odniesieniu do etykietowania i prezentacji tych likierów nazwa złożona musi znajdować się w etykietowaniu w jednym wierszu oraz musi być zapisana jednolitą czcionką tego samego kroju i koloru, natomiast wyraz „likier” musi znajdować się tuż obok i nie może być napisany czcionką o mniejszej wielkości. Jeżeli alkohol nie pochodzi od wskazanego napoju spirytusowego, jego pochodzenie musi być zamieszczone na etykietowaniu w tym samym polu widzenia co nazwa złożona oraz wyraz „likier”, poprzez wskazanie rodzaju użytego alkoholu pochodzenia rolniczego lub przy użyciu wyrazów „alkohol pochodzenia rolniczego”, zawsze poprzedzonych formułką „wyprodukowany z” lub „wyprodukowany przy użyciu”.

Crème de (nazwa owocu lub użytego surowca)

Napoje spirytusowe znane pod nazwą Crème de (uzupełnioną nazwą owocu lub użytego surowca), z wykluczeniem przetworów mlecznych, to likiery o minimalnej zawartości cukru wynoszącej 250 gramów w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.
Minimalna zawartość alkoholu w Crème de (z nazwą owocu lub użytego surowca) wynosi 15 % obj.
Do tego napoju spirytusowego mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Crème de cassis

Crème de cassis to likier z czarnej porzeczki, zawierający co najmniej 400 gramów cukru w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.
Minimalna zawartość alkoholu w crème de cassis wynosi 15 % obj.
Do crème de cassis mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Guignolet

Guignolet to likier otrzymywany w drodze maceracji wiśni w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego.
Minimalna zawartość alkoholu w guignolet wynosi 15 % obj.
Do guignolet mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.
Punch au rhum   Punch au rhum to likier, w którym zawartość alkoholu pochodzi wyłącznie z rumu.
Minimalna zawartość alkoholu w punch au rhum wynosi 15 % obj.
Do punch au rhum mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Gin z tarniny

Gin z tarniny to likier wytwarzany w drodze maceracji owoców tarniny w ginie, z ewentualnym dodatkiem soku z tarniny.
Minimalna zawartość alkoholu w ginie z tarniny wynosi 25 % obj.
Do przyrządzania ginu z tarniny można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Sambuca

Sambuca to bezbarwny likier anyżowy: (i) zawierający destylaty anyżu zielonego (Pimpinella anisum L.), anyżu gwiazdkowatego (Illicium verum L.) lub innych ziół aromatycznych;   (ii) o minimalnej zawartości cukru wynoszącej 350 gramów w litrze wyrażonego jako cukier inwertowany;   (iii) o zawartości anetolu naturalnego nie mniejszej niż 1 gram i nie większej niż 2 gramy w litrze.
Minimalna zawartość alkoholu w sambuca wynosi 38 % obj.
Do sambuca mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

MaraschinoMarrasquino lub Maraskino

Maraschinomarrasquino lub maraskino to bezbarwny likier o smaku nadawanym głównie przez destylat z wiśni marasca lub przez produkt maceracji wiśni albo ich części w alkoholu pochodzenia rolniczego, o minimalnej zawartości cukru 250 gramów w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.
Minimalna zawartość alkoholu w maraschinomarrasquino lub maraskino wynosi 24 % obj.
Do maraschinomarrasquino lub maraskino mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących ustanowione w odniesieniu do likierów w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Nocino

Nocino to likier o smaku nadawanym głównie w drodze maceracji lub destylacji całych zielonych orzechów włoskich (Juglans regia L.), o minimalnej zawartości cukru 100 gramów w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.
Minimalna zawartość alkoholu w nocino wynosi 30 % obj.
Do nocino mają zastosowanie przepisy dotyczące środków i preparatów aromatyzujących w odniesieniu do likierów ustanowione w kategorii 32.
Nazwa handlowa może być uzupełniona terminem „likier”.

Likier jajeczny lub advocaat, lub avocat, lub advokat

Likier jajeczny lub advocaat, lub avocat, lub advokat to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity, zawierający następujące składniki: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów w litrze. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów w litrze gotowego wyrobu.
W drodze odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 1 lit. c) minimalna zawartość alkoholu w likierze jajecznym lub w advocaat, lub avocat, lub advokat wynosi 14 % obj.
Do przyrządzania likieru jajecznego lub advocaat, lub avocat, lub advokat można używać wyłącznie naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz (ii) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Likier z dodatkiem jajka

Likier z dodatkiem jajka to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, uzyskany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity, którego charakterystyczne składniki to: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów w litrze. Minimalna zawartość żółtka jaj musi wynosić 70 gramów w litrze wyrobu gotowego.
Minimalna objętościowa moc alkoholu w likierze z dodatkiem jajka wynosi 15 %.
Do przyrządzania likieru z dodatkiem jajka można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Mistrà

a)Mistrà to bezbarwny napój spirytusowy aromatyzowany anyżem lub naturalnym anetolem: (i) o zawartości anetolu nie mniejszej niż 1 gram i nie większej niż 2 gramy w litrze;   (ii) który może również zawierać destylat z ziół aromatycznych;   (iii) bez dodatku cukru.
Minimalna zawartość alkoholu w mistrà wynosi 40 % obj., a maksymalna zawartość alkoholu wynosi 47 % obj.
Do przyrządzania mistrà można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Väkevä glögi lub spritglögg

Väkevä glögi lub spritglögg to napój spirytusowy wytwarzany w drodze aromatyzowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego naturalnym lub identycznym z naturalnym aromatem goździków korzennych lub cynamonem, z zastosowaniem jednego z następujących procesów: maceracja lub destylacja, redestylacja alkoholu przy użyciu części wymienionych wyżej roślin, dodanie naturalnego lub identycznego z naturalnym smaku goździków korzennych lub cynamonu, albo z zastosowaniem kombinacji tych metod.
Minimalna zawartość alkoholu w väkevä glögi lub spritglögg wynosi 15 % obj.
Można również używać innych naturalnych, lub identycznych z naturalnymi aromatyzujących ekstraktów roślinnych, zgodnie z przepisami dyrektywy 88/388/EWG, jednak smak wymienionych przypraw musi być dominujący.
Zawartość wina lub produktów winnych nie może przekraczać 50 % gotowego wyrobu.

Berenburg lub Beerenburg

Berenburg lub Beerenburg to napój spirytusowy: (i) wytwarzany z zastosowaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;   (ii) przy zastosowaniu maceracji owoców lub roślin, lub ich części;   (iii) zawierający destylat – o charakterystycznym smaku – korzenia goryczki żółtej (Gentiana lutea L.), jagód jałowca (Juniperus communis L.) i liści laurowych (Laurus nobilis L.);   (iv) o barwie zmieniającej się od jasnej do ciemnego brązu;   (v) który może być słodzony maksymalnie w ilości 20 gramów cukru w litrze, wyrażonego jako cukier inwertowany.
Minimalna zawartość alkoholu w Berenburg lub Beerenburg wynosi 30 % obj.
Do przyrządzania Berenburg lub Beerenburg można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

Nektar miodowy

Nektar miodowy to napój spirytusowy wytwarzany poprzez aromatyzowanie mieszaniny sfermentowanego zacieru miodowego i destylatu miodu lub alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego zawierający co najmniej 30 % obj. sfermentowanego zacieru miodowego.
Minimalna zawartość alkoholu w nektarze miodowym wynosi 22 % obj.
Do przyrządzania nektaru miodowego można używać wyłącznie naturalnych środków i preparatów aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG, pod warunkiem że smak miodu jest dominujący.
Nektar miodowy może być słodzony wyłącznie z użyciem miodu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89