INFORMOWANIE O ZAMIARZE WYROBU WINA

INFORMOWANIE O ZAMIARZE WYROBU WINA

Producent wina, który zamierza wyrabiać wino w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR Informację o zamiarze wyrobu wina

ZAŁĄCZNIK – Informacja o zamiarze wyrobu wina

na Platformie eRolnikhttps://erolnik.gov.pl/#/ udostępniona została plantatorom winorośli oraz producentom wina możliwość składania wniosków drogą elektroniczną

nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego.


UWAGA!

Termin na złożenie Informacji o zamiarze wyroby wina nie podlega przywróceniu!


W przypadku, gdy Informacja nie spełnia wymogów niezbędnych do jej przyjęcia, Dyrektor Generalny KOWR informuje producenta o brakach i wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

W przypadku, gdy producent wina nie uzupełni stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, bądź ponownie prześle nieprawidłowo wypełnioną informację, wówczas jego informacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Producent wina w formie pisemnej zostaje zawiadomiony o pozostawieniu informacji bez rozpoznania.

Producent wina, który złożył Informację o zamiarze wyrobu wina spełniającą wymogi zostanie wpisany do wykazu producentów wina prowadzonego przez Dyrektora Generalnego KOWR i publikowanego na stronie internetowej KOWR

WYKAZ PRODUCENTÓW WINA

Termin na złożenie Informacji o zamiarze wyrobu wina w KOWR uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem informacja została m.in.:

  • wysłana w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  • nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  • złożona bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej KOWR.