OBOWIĄZKI IMPORTERA I SPRZEDAWCY

OBOWIĄZKI IMPORTERA I SPRZEDAWCY

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY HURTOWEGO

  • sprzedawać napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
  • prowadzić obrót hurtowy tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów
  • zaopatrywać się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
  • posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile z takiego magazynu korzystasz
  • wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
  • zgłaszać marszałkowi województwa zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany