PRODUKCJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH W POLSCE

PRODUKCJA WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH W POLSCE

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Wymaga zatem prowadzenia działalności gospodarczej (indywidualnie lub w dowolnej formie spółki prawa handlowego) i uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu wyrobów spirytusowych jest też obowiązany spełnić szereg wynikających z przepisów obowiązków formalnych, w tym między innymi, wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania tej działalności powinny natomiast spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych oraz wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Całkiem poważnym, choć pomijanym często problemem wytwórców napojów alkoholowych, jest fakt, iż budowa przetwórni lub zmiana sposobu użytkowania istniejącego już lokalu (choćby był nim garaż) wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). Obowiązek ten wynika z zaliczenia gorzelni, zakładów przetwarzających alkohol etylowy oraz wytwarzających napoje alkoholowe, do grona przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ta niepozorna procedura może okazać się w praktyce dość kłopotliwa i długotrwała. Szczęśliwie dla gorzelni produkujących mniej niż 100 hl alkoholu zawierającego 100% obj., decyzja środowiskowa od 2019 roku nie jest wymagana. 

Nie ma wątpliwości, ż wyroby spirytusowe pozostają produktem spożywczym. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, na reżim produkcji spożywczej, któremu podporządkować muszą się na dzień dzisiejszy wszyscy producenci. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zakłady produkcyjne, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu przez inspekcję sanitarną. Ten z pozoru niegroźny przepis powoduje jednak często wyjątkowe komplikacje. Procedura odbioru wymaga powiem wcześniejszego dostosowania pomieszczeń do warunków określonych w stosownych przepisach wykonawczych. 

Konieczne będzie też, wdrożenie systemu HACCP. Dokumentację tę, stojącą na straży bezpieczeństwa produkcji w zakładzie spożywczym należy jednak sporządzić dla produkcji żywności.

Produkcja, jak każda inna forma aktywności zarobkowej, wiąże się też z koniecznością zapłaty podatków. Szczególnym podatkiem właściwym napojom alkoholowym jest akcyza. Wyroby spirytusowe owocowe produkowane na bazie alkoholu etylowego o mocy objętościowej alkoholu poniżej 80% są klasyfikowane jako wyroby spirytusowe i jako takie objęte są ustawowym wykazem wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym. Co do zasady, produkując wyroby spirytusowe powinniśmy zatem przejść relatywnie złożoną i kosztowną procedurę utworzenia składu podatkowego a następnie skład taki utrzymywać i rozliczać. W praktyce jednak istnieją od tej procedury odstępstwa. Produkcja wyrobów spirytusowych z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą, jest czynnością opodatkowaną podatkiem akcyzowym, która nie musi być jednak dokonywana w składzie podatkowym (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Ostateczna sprzedaż naszych wyrobów spirytusowych konsumentom wymaga też wcześniejszego uzyskania stosownego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaopatrywanie bezpośrednio sklepów oraz rynku HoReCa, wymagać będzie dodatkowo posiadania zezwolenia hurtowego. Ograniczeniom prawnym podlegać będzie także reklama i promocja wyrobów spirytusowych, która jest, co do zasady, zabroniona.


Podstawa prawna: