REJESTRACJA DO SYSTEMU EORI

REJESTRACJA DO SYSTEMU EORI

Każdy przedsiębiorca działający na terenie UE, chcąć dokonać dowolnej czynności przed Władzami Celnymi  (import, eksport, objęcie towaru procedurą gospodarczą), również przez pośrednika, musi zarejestrować się w tzw. systemie EORI. Jest to ogólnoeuropejski system, do którego rejestracje przeprowadza się w kraju wykonywania działalności gospodarczej.

W Polsce rejestrację do systemu EORI przeprowadza się w sposób elektroniczny na portalu służb celnych – PUESC – https://puesc.gov.pl/

Pomocną we wszystkich krokach zmierzających do rejestracji w systemie EORI będzie załączona do niniejszego opracowania, urzędowa Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego

W celu rejestracji podmiotu do systemu EORI, osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu musi wykonać następujące kroki:

 1. Na portalu PUESC założyć konto użytkownika.

W tym celu:

 1.  wchodzi na portal PUESC –   https://puesc.gov.pl/ ,
 2. w prawym górnym rogu klika na link „Utwórz konto”,
 3. Wypełnia formularz.
 4. Po zatwierdzeniu formularza użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość potwierdzającą utworzenie konta Użytkownika,
 5. Należy aktywować konto za pomocą linku przesłanego w otrzymanej wiadomości z system PUESC. Link aktywacyjny jest ważny tylko 24 godziny od przesłania. Po upływie tego czasu, w przypadku braku aktywacji konto zostanie usunięte.
 6. Przy pierwszym logowaniu na konto przez Użytkownika wymagane jest podanie hasła awaryjnego służącego między innymi do kontaktu z HelpDesk systemu PUESC.

Niestety w celu występowania w imieniu podmiotu gospodarczego niezbędne jest uzyskanie tzw. zawansowany poziom dostępu. Uzyskuje go oczywiście osoba upoważniona do reprezentacji  podmiotu gospodarczego.

W tym celu po zarejestrowany użytkownik systemu PUESC musi złożyć „Wniosek o rejestrację danych osoby fizycznej.

Należy po zalogowaniu się na swoje konto wejść na zakładce formularze na e-formularze i otworzyć „rejestracja osoby fizycznej”. Otworzy się formularz, który należy wypełnić.

Uzyskać tzw. certyfikat celny.

W tym celu należy:

 1. Zalogować się na portalu PUESC na swoje konto (klikając na „zaloguj się” w prawym górnym rogu),
 2. Wejść na „moje konto”,
 3. W panelu „obsługa certyfikatu celnego” należy przeprowadzić procedurę pobrania certyfikatu zgodnie z instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonywania podpisu elektronicznego.
 4. Po uzyskaniu certyfikatu celnego, osoba, która go uzyskała powinna wypełnić  dokument „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat” – załącznik nr 2 do  Instrukcji elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego. Dokument po wypełnieniu oraz podpisaniu powinien zostać zeskanowany i wysłany (elektronicznie) na adres poczty elektronicznej  centralna.rejestracja@poz. mofnet.gov.pl .

Dla przyspieszenia rejestracji osoba, która uzyskała certyfikat celny może wypełniony oraz podpisany dokument „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat”  przedstawić w najbliższym Oddziale Administracji Celno-Skarbowej. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.    

Zarejestrować podmiot w systemie PUESC.

W celu rejestracji danych Podmiotu w Systemie Informacyjnym Skarbowo –  Celnym, Osoba zarejestrowana uprawniona do dokonania rejestracji danych Podmiotu, wypełnia wniosek Rejestracja_podmiotu udostępniony w zakładce „Formularze” – „eFormularze” w panelu eKlient.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, że konieczne jest zaznaczenie na pierwszej karcie jako obszaru działania „cło” z jednoczesnym zaznaczeniem, że ma zostać nadany nr EORI.

Po wysłaniu elektronicznego popisanego certyfikatem celnym wniosku o rejestrację podmiotu, jeżeli dokonuje tego inna niż wynikająca z dokumentów rejestracji firmy osoba pełnomocnictwo do reprezentacji powinno zostać w oryginale przedstawione w najbliższym Oddziale Administracji Celno-Skarbowej. Po wykonaniu powyższych czynności podmiot gospodarczy uzyskuje potwierdzenie rejestracji w systemie EORI oraz nr, którym powinien się posługiwać przed władzami celnymi wszystkich krajów UE.