SYSTEMY ELEKTRONICZNE

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

SYSTEM SEED
System Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego SEED PL (ang. System for Exchange of Excise Data) to baza danych, która zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do produkcji, magazynowania, przyjmowania oraz dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Każdy z krajów Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia własnego systemu SEED. Rejestracja w systemie SEED dokonywana jest przez przedsiębiorców we właściwych dla nich urzędach celnych. Rejestracja jest niezbędna w celu umożliwienia przesyłania dokumentów elektronicznych do Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (ang. Excise Movement and Control System).

SYSTEM EMCS
EMCS służy z kolei do rejestrowania i obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Każdy podmiot, chcący korzystać z systemu EMCS PL, zobowiązany jest zarejestrować się we właściwym urzędzie celnym. Konieczne jest zgłoszenie do urzędu celnego osób, które w imieniu danego podmiotu będą komunikować się elektronicznie z systemem, wraz z podaniem stosownych adresów e-mail oraz podpisów elektronicznych lub klucza do bezpiecznej transmisji danych wydawanego przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych, działające przy Izbie Celnej w Krakowie.

SYSTEM OSOZ
Konieczna jest również rejestracja w Ogólnopolskim Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ). System ten wykorzystywany jest do obsługi zabezpieczeń stosowanych podczas rejestracji zgłoszeń celnych, akcyzowych oraz deklaracji podatkowych. System ten umożliwia również podmiotom gospodarczym m.in. sprawdzenie stanu zabezpieczenia, czy też wartości liczby obciążeń. Rejestracja w tym systemie jest niezbędna, aby podatnik mógł dokonywać zabezpieczenia na potrzeby przemieszczenia na terytorium Polski (lub Unii Europejskiej) wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Podstawa prawna
• Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9, 2009)
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 429)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. poz. 559)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz. U. poz. 750)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. poz. 497)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. U. poz. 378)
• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 32)