WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL

Przed wystąpieniem z pierwszym wnioskiem o wydanie banderol należy złożyć do Ministerstwa Finansów Wstępne zapotrzebowanie określające ilość banderol jako przewidujemy odebrać w kolejnym roku kalendarzowym. Wstępne zapotrzebowanie na kolejny rok zgłaszamy każdorocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października.

Wstępne zapotrzebowanie na banderole składamy w systemie PUESC

Przedsiębiorca występuje do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie banderol podatkowych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane par. 8 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. 2017, poz. 2283), to jest:

 • zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym;
 • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;
 • kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną lub kopię zezwolenia na obrót wyrobami objętymi obowiązkiem uzyskania takiego zezwolenia;
 • kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych wymaganego na podstawie odrębnych przepisów;
 • kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podczas składania kolejnych wniosków nie ma potrzeby składania powyższych załączników, o ile właściwy naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie banderol podatkowych lub o sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne.


UWAGA!

Wniosek o wydanie banderol składamy w systemie PUESC

Aktualnie nie ma też obowiązku załączenia do wniosku zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami wydanego przez Urząd Skarbowy, ale złożenie takiego wniosku przyspiesza procedurę odbioru banderol.


Wraz z wystąpieniem o wydanie banderol podatkowych należy pokryć koszty wytworzenia banderol oraz wnieść kwotę stanowiącej wartość samych banderol podatkowych.

Koszty wytworzenia:

0,00 PLN – symbol formularza „POZDOCH” , identyfikacja zobowiązania „KOSZTY WYTWORZENIA”

Kwota stanowiąca wartość banderol podatkowych:

0,00 PLN – symbol formularza „WNIBAN” , identyfikacja zobowiązania „ZAPŁATA ZA BANDEROLE” 

Wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych

Wpłaty powyższe należy dokonać z odpowiednimi opisami na odpowiednie konta właściwego Urzędu Skarbowego.

Wpłaty powyższe należy dokonać z odpowiednimi opisami na odpowiednie konta właściwego Urzędu Skarbowego.


KROK PO KROKU

ZGŁOSZENIE WSTĘPNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA BANDEROLE

PUESC

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE BANDEROL

PUESC

Załączniki:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
 • Kopię odpisu z KRS lub CEiIDG
 • Kopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR)
 • Kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną
 • Kopię potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności podatkowych
 • Kopię spisu wyrobów, o którym mowa w art. 116 ust. 5 ustawy, potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego
 • Opłatę za banderole oraz ich wytworzenie

Podstawa prawna: