WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


UWAGA!

Osoba, która bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W przypadku wyrobów spirytusowych znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadkach określonych powyżej, sąd orzeka także przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa albo które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie były własnością sprawcy.


WYMOGI FORMALNE

Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:

 1. posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana taka działalność;

(własność nie jest konieczna, tytuł taki stanowić może także najem, dzierżawa lub użyczenie)

 • niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest nadto` obowiązany:

 1. wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności określenie:
 2. częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
 3. metody badań jakościowych,
 4. sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym

ZAŁĄCZNIK – system kontroli wewnętrznej

 • dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
  • linii technologicznych,
  • dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
  • stanowisk pracy;
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej


UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa wniosek (wraz z załącznikami) odpowiadający wymogom ustawowym, bezpośrednio do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub też za pośrednictwem urzędu gminy, wskazując Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Przed złożeniem wniosku należy spełnić określone przepisami wymogi oraz zebrać dokumentację stanowiącą załączniki do wniosku.

WNIOSEK o wpis do rejestru zawiera:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
 5. wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 6. oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku:
  • przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia:
   • o braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
   • o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną,
   • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych,
  • przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
  • wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

ZAŁĄCZNIK – wzór wniosku o wpis do rejestru producentów

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa OŚWIADCZENIE o następującej treści:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, określone w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.”

ZAŁĄCZNIK – oświadczenie producenta

Ostatnim wymaganym elementem załączanym obligatoryjnie do wniosku jest POTWIERDZENIE WNIESIENIA OPŁATY


WERYFIKACJA WNIOSKU

Nasz wniosek po złożeniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będzie poddany weryfikacji materialno-prawnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada przede wszystkim czy nie zachodzą przesłanki, w których odmawia się przedsiębiorcy wpisu do rejestru, tj. gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 2. w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, w których:
  • przedsiębiorca złożył oświadczenie, o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym
  • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  • organ stwierdził rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Jeśli wniosek przejdzie powyższą weryfikację materialno-prawną, poddany zostanie jeszcze weryfikacji formalnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbada czy wniosek jest prawidłowy, tj. zawiera wszystkie, niezbędne załączniki oraz spełnia wszystkie określone wyżej wymagania. W razie wykrycia braków w tym zakresie wezwie producenta do ich uzupełnienia, wyznaczając termin. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.


WPIS DO REJESTRU

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru (albo od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku).

Wpisowi do jawnego rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych podlegają następujące dane przedsiębiorcy:

 1. Imię i nazwisko (firma) oraz adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy
 2. Numery rejestrowe:
  • Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile producent taki numer posiada)
  • REGON (o ile producent taki numer posiada)
  • NIP
 3. Określenie rodzaju działalności, która będzie wykonywana (wyrób napojów spirytusowych)
 4. Miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 5. Datę dokonania wpisu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.


PODSUMOWANIE

Miejsce złożenia dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

https://bip.minrol.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna:

Departament Rynków Rolnych Wydział Wyrobów Alkoholowych

tel. (22) 623 16 32

fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:

7 dni

Koszty wpisu do rejestru:

Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
– wyrobu napojów spirytusowych – 11 610 złotych
– rozlewu napojów spirytusowych – 11 610 złotych


WYJĄTEK DLA RZEMIEŚLNIKA!

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu wynosi 1 005 złotych.


KROK PO KROKU

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PRZETWÓRNI

system kontroli wewnętrznej

ZAŁĄCZNIK – system kontroli wewnętrznej

q plan zakładu

q osoba odpowiedzialna

ZAŁĄCZNIK – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

ZAŁĄCZNIK – wniosek o wpis do rejestru producentów

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjne załączniki:

oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

ZAŁĄCZNIK – oświadczenie producenta           

zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (Urząd Skarbowy)

zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny)

zaświadczenie, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania (Państwowa Inspekcja Sanitarna i Straż Pożarna)

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej


Podstawa prawna