ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO

Prowadzenie składu podatkowego wymaga wcześniejszego uzyskania zgody. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, kierujemy do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia planowanego składu podatkowego.


W przypadku gdy prowadzimy już inny skład podatkowy, posiadamy inne zezwolenie akcyzowe lub wykonujemy jakiekolwiek czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, to wniosek taki składamy w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:
• siedziby przedsiębiorstwa – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
• zamieszkania – w przypadku osób fizycznych


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego musi w pierwszej kolejności zarejestrować się jako podatnik akcyzy (jeśli nie był dotąd płatnikiem akcyzy). W tym celu składamy zgłoszenie rejestracyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (według właściwości miejscowej podanej wyżej).


Podstawą uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest wniosek.
Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy (przy pierwszym zgłoszeniu danego podmiotu) oraz zgłoszeniem do urzędowego sprawdzenia.


ZAŁĄCZNIK – wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego


Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest zobowiązany do zgromadzenia i dostarczenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy
• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
• potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
• zaświadczenie wydane przez:
o właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami
o właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
• informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
• oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia
• odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy
• inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
• szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym
• projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego
• oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń akcyzowych, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych
• w przypadkach wyłącznego magazynowania lub przeładowywania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, należy złożyć oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie należy złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące
• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w wysokości 82 zł
• zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu celnego dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (jeśli działalności akcyzowej nie prowadzono wcześniej – w platformie puesc)
• szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skróconego opisu pomieszczeń oraz wykazu zawierającego nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń – ich pojemność
• wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania
• opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów
• wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez przedsiębiorcę osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

ZAŁĄCZNIK – wykaz osób upoważnionych


UWAGA!

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego stanowi jednocześnie zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć wraz z dokumentami wymaganymi dla urzędowego sprawdzenia (dokumentacja w tym zakresie wraz z protokołem końcowym stanowi później akta weryfikacyjne). Zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia należy przesłać w 2 egzemplarzach.


Naczelnik urzędu skarbowego, wydając zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego, nadaje podmiotowi odrębną decyzją numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.
Jednocześnie dla każdego składu podatkowego wydaje się odrębne zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz określa się odrębny numer akcyzowy składu podatkowego.
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinno trwać około miesiąca od dnia złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach postępowanie to może być wydłużone nawet do ponad 2 miesięcy.